Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców już od stycznia? Projekt nowelizacji jest w Sejmie

Gorące tematy Firma Podatki Dołącz do dyskusji (779)
Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców już od stycznia? Projekt nowelizacji jest w Sejmie

Projekt nowelizacji, na którą polscy przedsiębiorcy czekali od lat, trafił do Sejmu już w maju. Zakładał on dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców. Wraz ze zbliżającym się końcem roku temat powrócił. Oznacza to, że już w niedalekiej przyszłości obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe może zostać zniesiony.

Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców już od 1 stycznia 2020?

Jeszcze w maju tego roku, kiedy projekt trafił do Sejmu, nikt nie wierzył, że doczeka się on realizacji (zob.: dobrowolne składki ZUS – projekt). Tymczasem 5 grudnia 2019 r. projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych na wniosek grupy posłów PSL-Kukiz15. Wszystko wskazuje na to, że dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców przestanie oscylować w granicach fikcji.

Coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą m.in. wzrost składek odprowadzanych w każdym miesiącu do ZUS. Od przyszłego roku zobowiązania polskiego przedsiębiorcy wobec ZUS osiągną rekordową wartość blisko 1500 zł (por. składki ZUS 2020). Kwota, jaką przedsiębiorca będzie musiał przeznaczyć na utrzymanie pracownika, niezależnie od tego czy firma przynosi zyski czy straty, wyniesie w 2020 r. 3132,48 zł (najniższe wynagrodzenie). Wiele firm upadło właśnie z powodu niewypłacalności wobec ZUS. Co się zmieni za kilka tygodni? Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, to od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mieć 3 miesiące na zadeklarowanie chęci opłacania składek. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zgłosi się do ZUS, po upływie 3 miesięcy, nastąpi automatyczne wyrejestrowanie go z systemu ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji zakłada zatem 3-miesięczny okres przejściowy, począwszy od 1 stycznia 2020 r.

„W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy są zobowiązane do zgłoszenia chęci kontynuacji podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu.
2. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 przyjmuje się, że osoby, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy zrezygnowały z podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu.”

Konsekwencje rezygnacji z ZUS

Można przypuszczać, że dobrowolność składek ZUS ucieszy część przedsiębiorców. Ręce zacierają również prywatni ubezpieczyciele. Pojawienie się realnej alternatywy dla ZUS zaowocuje prawdopodobnie dynamicznym rozkwitem sektora prywatnego ubezpieczeń społecznych.

Zniesienie składek ZUS – kto skorzysta najbardziej

Comiesięczne zobowiązania wobec ZUS stanowią dla wielu firm gigantyczne obciążenie finansowe. Dobrowolne składki do ZUS przyczynią się do poprawy funkcjonowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim przyniosą szansę pojawienia się na rynku nowych przedsiębiorców. Zarówno mikroprzedsiębiorstwa i start-upy, które w początkowej fazie wymagają licznych inwestycji – zdecydowanie zyskają. Zniesienie składek ZUS oznacza dla nich większą szansę wejścia na rynek i stabilizację swojej pozycji.

Odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców

Środowisko przedsiębiorców od dawna oczekiwało na pojawienie się nowelizacji. Dobrowolne składki ZUS umożliwiają zwiększenie stabilności finansowej firmy, ale nie tylko. Wraz ze zniesieniem składek pojawi się również konieczność zmiany optyki w kwestii emerytury czy dywersyfikacji zarządzanymi środkami.