Nic z tego nie będzie, ale projekt dobrowolnego ZUS-u już w Sejmie

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (199)
Nic z tego nie będzie, ale projekt dobrowolnego ZUS-u już w Sejmie

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców zgodnie z zapowiedziami Marszałka Stanisława Tyszki trafił do Sejmu. 

Ponieważ Marszałek Tyszka jest przedstawicielem klubu Kukiz ’15, który ma niewielką reprezentację w naszym parlamencie, nie sposób zauważyć, że szanse przegłosowania tego projektu wydają się wysoce nieprawdopodobne.

Dobrowolne składki ZUS – projekt Kukiz ’15

Zwłaszcza, że nasze państwo, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na komfort niepłacenia składek przez przedsiębiorców pozwolić sobie nie może. Tak skonstruowany jest system ubezpieczeń społecznych i bez trwałego zastrzyku gotówki ze strony przedsiębiorców właśnie, czekają go rychłe problemy.

Ustawa z dnia … 2019 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2432 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) w art. 13 uchyla się pkt 4 i 5;

3) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „

Art. 13a. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

1) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

2) osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy”.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Zdaniem klubu Kukiz ’15 nie ma miejsca na obowiązkową składkę emerytalną i rentową. Przedsiębiorcy mieliby zabezpieczać swoją przyszłość na własną rękę, z kolei obowiązkowa byłaby jedynie składka zdrowotna. Tym samym obciążenia składkowe prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyłyby się o około 70%. Klub Kukiz ’15 szacuje koszt takiej inicjatywy na 4 mln złotych rocznie.

Dobrowolność składek ZUS – projekt ustawy

Dobrowolność składek ZUS byłaby zdaniem Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który również przymierza się do przedstawienia konkretnych rozwiązań legislacyjnych projektem opartym na modelu niemieckim, zaś ewentualne szkody dla gospodarki wcale nie byłyby aż tak duże, jak niektórzy się tego obawiają, ale są to wyliczenia bardziej realistyczne od tych klubu Kukiz ’15:

„Gdyby w momencie wprowadzenia wszyscy przedsiębiorcy zrezygnowali od razu z obowiązkowych składek, kosztowało by to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych niecałe 11 mld zł. To dużo i mało, ale przypomnę że jak trzeba było obniżyć ceny prądu, to od razu znalazło się 14 mld zł.”

Z tego też powodu na jutro rzecznik zwołał V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Udział w spotkaniu, po uprzedniej rejestracji, jest otwarty. Zarejestrować można się pod tym adresem.