Dobra wiadomość dla tych, którzy alimenty pobierają od państwa. Zmienia się próg dochodowy, wchodzi w życie zasada „złotówka za złotówkę”

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji (183)
Dobra wiadomość dla tych, którzy alimenty pobierają od państwa. Zmienia się próg dochodowy, wchodzi w życie zasada „złotówka za złotówkę”

Fundusz alimentacyjny czekają zmiany w 2021 roku. Zwiększy się grono uprawnionych do świadczeń, a osoby, które przekroczą próg dochodowy również będą mogły skorzystać ze świadczenia.

Fundusz alimentacyjny w 2021 r. to więcej uprawnionych

Próg dochodowy od 1 października 2020 r. wzrośnie o 100 zł w porównaniu z poprzednim progiem, tj. do kwoty 900 zł. Dlaczego od października? Wynika to z konstrukcji przepisów o funduszu alimentacyjnym, które zakładają okres świadczenia od 1 października jednego roku do 30 września drugiego. Zmiana o 100 zł to największa podwyżka od lat. Rok wcześniej kryterium dochodowe zostało zwiększone tylko o 75 zł, więc mówimy o dużym wzroście. Celem funduszu alimentacyjnego jest wsparcie dzieci, którzy nie otrzymują od rodziców zasądzonych alimentów, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Przez bezskuteczność egzekucji rozumie się sytuację gdy komornik w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z  funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwował pełnej kwoty należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność musi potwierdzić komornik za pomocą zaświadczenia.

Przy ustalaniu dochodu na osobę w okresie 2020/2021 pod uwagę brany jest dochód z 2019 roku. Do dochodu zaliczają się przychody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. Przychody pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne. Do dochodu wliczają się również świadczenia, które otrzymują dzieci, takie jak stypendia. Do dochodu wliczają się również przychody z gospodarstwa rolnego oraz z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. By otrzymać przeciętny miesięczny dochód na osobę wszystkie dochody sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę osób oraz 12.

Złotówka za złotówkę

Świadczenie przysługuje w kwocie przyznanych alimentów, ale do maksymalnej wysokości 500 zł miesięcznie. To w obecnych czasach niewiele. Dodatkowo nisko określone kryterium dochodowe powodowało, że matka samotnie wychowująca dziecko, która zarabiała minimalne wynagrodzenie miesięczne nie miała prawa do świadczenia alimentacyjnego (pisaliśmy już wcześniej: fundusz alimentacyjny nie dla ubogich). Od nowego okresu świadczeniowego ma się to zmienić dzięki zasadzie złotówka za złotówkę. Zgodnie z nią, jeżeli dochód na osobę przekroczy kwotę 900 zł, to świadczenie będzie nadal przysługiwać, ale w zmniejszonej wysokości. To jest – w kwocie różnicy między kwotą alimentów z funduszu alimentacyjnego przysługującego dziecku, a kwotą, o którą został przekroczony dochód. Np. jeżeli kryterium dochodowe wnioskodawca przekroczy o 200 zł, to świadczenie będzie przysługiwać w maksymalnej wysokości 300 zł. Jednak ustawodawca wprowadził pewne ograniczenie. Jeżeli dochód zostanie przekroczony o więcej niż 400 zł, to świadczenie nie będzie przysługiwać.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym cieszą, nie możemy zostawić bez pomocy osób, których rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego.