Nawet milion złotych kary za niezgłoszenie do rejestru to nie wszystko. Przedsiębiorców mogą też czekać inne konsekwencje, z karą pozbawienia wolności włącznie

Firma Państwo Dołącz do dyskusji (78)
Nawet milion złotych kary za niezgłoszenie do rejestru to nie wszystko. Przedsiębiorców mogą też czekać inne konsekwencje, z karą pozbawienia wolności włącznie

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego pozostało coraz mniej – należy to zrobić do 13 lipca. Nie wszyscy jednak wiedzą, że niezłożenie zgłoszenia może wiązać się z astronomiczną karą w wysokości nawet 1 miliona złotych. Ponadto przedsiębiorcom grożą jeszcze inne konsekwencje, jeśli zdecydują się na podanie nieprawdziwych danych.

Kary za niezgłoszenie do CRBR? Maksymalnie nawet milion złotych

Na łamach Bezprawnika nieustannie przypominamy, że zgłoszenia do CRBR należy dokonać do 13 lipca. Wszystko dlatego, że w tym konkretnym przypadku kary grożące przedsiębiorcom za niedopełnienie obowiązku są naprawdę wysokie.

Początkowo czas na zgłoszenie się do CRBR spółki założone przed 13 października 2019 r. miały mieć do 13 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa ustawodawca zdecydował się jednak na przesunięcie granicznej daty spełnienia tego obowiązku. Nie zmieniły się natomiast kary za niezgłoszenie do CRBR, ale też kary związane bezpośrednio np. z prawdziwością zgłaszanych informacji.

Największe emocje budzi fakt, że spółki mogą zapłacić nawet milion złotych kary za niezgłoszenie do CRBR. Czy faktycznie jakaś spółka będzie musiała zapłacić tak ogromną kwotę za niewywiązanie się z obowiązku, pozostaje kwestią dyskusyjną. Prawdopodobnie astronomiczna kara ma po prostu wpłynąć na wyobraźnię przedsiębiorców i zmusić wszystkich do ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego. Warto pamiętać, że te dane mają (przynajmniej teoretycznie) ogromne znaczenie w kontekście całe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W niektórych wypadkach zgłaszającemu może grozić nawet kara pozbawienia wolności

Wielu przedsiębiorców mogło jednak nie zwrócić do tej pory uwagi na fakt, że ustawodawca przewidział znacznie więcej kar w związku z CRBR. Zgodnie z art. 61 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Tym samym zgłaszający odpowiada za prawidłowość danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Warto też zwrócić uwagę na art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie
ponosi odpowiedzialności.

Z przepisu wynika, że zgłaszający nieprawdziwe dane ponosi również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w ten sposób (z pewnymi wyjątkami).

Nowe spółki już od dawna mają tylko 7 dni na zgłoszenie do CRBR

Warto jednocześnie pamiętać, że dla część firm musi zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zaledwie w ciągu siedmiu dni od daty wpisu spółki – dotyczy to spółek utworzonych po 13 października 2019 r.

Wbrew pozorom wpis do CRBR nie wymaga zresztą od zgłaszającego konieczności interpretacji skomplikowanych przepisów czy przechodzenia przez złożone procedury. Zgłoszenie do CRBR jest stosunkowo proste – chociaż nie zmienia to faktu, że niektórzy przedsiębiorcy i tak popełniają błędy we wpisie do CRBR. Inna sprawa, że niektórzy robią to z pełną świadomością.