Miliony Polaków są uprawnione do dodatku stażowego. Oto jak go wyliczyć

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Miliony Polaków są uprawnione do dodatku stażowego. Oto jak go wyliczyć

Dodatek stażowy otrzymują pracownicy jednostek budżetowych. Osoby zatrudnione w innych placówkach niekoniecznie go dostaną. Zależy to od danej firmy. Jak go wyliczyć?

Jak oblicza się dodatek stażowy?

Dodatek stażowy należy się za wysługę lat, co oznacza, że dostają go obowiązkowo pracownicy tak zwanej budżetówki (między innymi urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki) po przepracowaniu danego czasu. Wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli dana osoba przepracowała 5 lat w urzędzie. Za każdy rok pracy następuje wzrost o 1%. Jednakże nie może przekroczyć 20% miesięcznej pensji. W przypadku nauczycieli jest wypłacany po 4 latach pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego. Osoby niepracujące w jednostkach budżetowych mogą również dostać dodatkowe pieniądze. Jednakże jest to uzależnione od zasad panujących w przedsiębiorstwie.

Art. 38. 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Wypłacanie dodatku stażowego

Pracownik otrzymuje dodatek stażowy, jeśli nie ma go w pracy, ponieważ opiekuje się dzieckiem, zachoruje itp. Warunkiem jest pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Nie następuje dzięki niemu wzrost wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego czy innych świadczeń. Jednakże nie należy się w trakcie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego – przeważnie jest wliczany do podstaw jego wymiaru. Jeżeli dodatek za przepracowanie określonego czasu zaczął przysługiwać w trakcie miesiąca, to jest wypłacany od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik zaczął mieć do niego prawo. Jeśli nabył takie uprawnienia na początku miesiąca, otrzyma go za dany miesiąc.

Art. 38. 5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Warto wiedzieć, że od 2020 roku dodatek stażowy został wyłączony z wynagrodzenia minimalnego. Dzięki temu u zatrudnionych, którzy dostają go, razem z podwyższeniem płacy minimalnej następuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego.