Ile podatków wprowadził lub podniósł rząd w 2021? Spróbowaliśmy policzyć wszystkie…

Państwo Podatki Dołącz do dyskusji (85)
Ile podatków wprowadził lub podniósł rząd w 2021? Spróbowaliśmy policzyć wszystkie…

Rok 2021 rozpoczął się szczególnie udanie dla tych, którzy z uwielbieniem oddawali się lekturze Manifestu Komunistycznego, a na wypowiadane głośno słowo „podatek” odczuwali przyjemne mrowienie w okolicach karku.

Rządzący wprowadzili kolejne podatki m.in. handlowy czy cukrowy. Dokonali tego wbrew swoim obietnicom, składanym ledwo pół roku wcześniej. Pamiętamy przecież, co w trakcie kampanii prezydenckiej mówił Andrzej Duda oraz pełniący nieudolnie obowiązki premiera Mateusz Morawiecki. Cóż, nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz rządzący naszym państwem rozminęli się z prawdą. W zasadzie, jest to zupełnie typowe modus operandi partii rządzącej. Przyjmuje się, że patronem celników oraz poborców podatkowych jest św. Mateusz – swoją drogą niesamowita koincydencja zdarzeń, zważywszy na fakt, z jaką łatwością kolejne podatki wprowadza rząd Mateusza Morawieckiego. Ale do meritum, poniżej kompendium wprowadzonych w 2021 roku podatków oraz tych, które zostały podniesione.

1. Podatek cukrowy

Wprowadzone w styczniu i w lutym nowe daniny zwiększyły budżet państwa o 550 mln zł. Podatek cukrowy obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. W tym wypadku danina składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest opłata stała w wysokości 50 gr od litra, drugim zaś 5 gr od każdego grama cukrów (lub innych substancji słodzących). W związku z tym – im słodszy jest napój, tym wyższa jest od niego opłata. Ponadto, dodatkowymi opłatami zostały obciążone produkty zawierające substancje aktywne – m.in. tauryna czy kofeina (10 gr od całego napoju). Równocześnie, rządzący ustalili maksymalną wysokość opłaty za litr napoju do kwoty 1,22 zł.

2. Podatek handlowy

Kolejną daniną, którą rządzący wprowadzili wraz początkiem roku jest podatek handlowy. Jego zakres dotyczy przychodu ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania określa się poprzez osiągniętą w danym miesiącu nadwyżkę przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży detalicznej. Ważnym aspektem jest fakt, że przychód ze sprzedaży detalicznej musi przekroczyć kwotę 17 mln zł. Przedmiotowa danina uderzyła zatem przede wszystkim w największe sieci handlowe. W zależności od skali przychodu, którą wypracowuje dany podmiot wynosi nawet 0,8% lub 1,4% miesięcznego przychodu.  Mniejszą stawką zostały objęte firmy, które wypracowały przychód w granicach od 17 do 187 mln zł. Natomiast, w odniesieniu do firm, które wypracowały wyższy przychód, przekraczający 187 mln zł naliczana jest również wyższa stawka.

3. Opłata mocowa

Od 2021 roku płacimy więcej za energię elektryczną. Podwyżki sięgają do 3,6% względem lat ubiegłych. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki stawek dla Enei, Tauronu oraz PGE. Opłata mocowa, która jest wynikiem działań partii rządzącej ma zapewnić finansowanie rezerw energii przez energie węglowe. Wysokość przedmiotowej opłaty została unormowana tak, że:

 • gospodarstwa, które zużywają poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł miesięcznie;
 • gospodarstwa, które zużywają między 0,5 MWh do 1,2 MWh rocznie zapłacą 4,48 zł miesięcznie
 • gospodarstwa, które zużywają między 1,2 MWh do 2,8 MWh rocznie zapłacą 7,47 zł miesięcznie
 • gospodarstwa, które zużywają powyżej 2,8 MWh rocznie zapłacą 10,46 zł miesięcznie

4. Opłata OZE

Opłatą OZE objęte są mechanizmy prowadzące do pozyskiwania oraz wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE. Przykładowo, dla gospodarstwa domowego, które zużywa między 3500 kWh a 4000 kWh rocznie rachunek za prąd .

5. Abonament RTV

O całkowitej bezsensowności tej daniny pisaliśmy już Wam na łamach Bezprawnika wielokrotnie. Jeśli macie radio lub telewizor, musicie też płacić abonament. Nie zapłacą ci, którzy znaleźli się w grupie zwolnionych z tego obowiązku. W tym roku to 294 zł – dla posiadających radio oraz telewizor, dla korzystających wyłącznie z radia jest to kwota 90 zł.

6. Opłata małpkowa

Również od 1 stycznia 2021 roku producenci popularnych „małpek” (napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml) są zobowiązani do wnoszenia dodatkowej opłaty. Obowiązek ten będzie dotyczył hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dotyczy zatem przede wszystkim tych, którzy zaopatrują sklepy oraz stacje benzynowe. 

Opłata wynosi 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml (art. 92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%,
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%,
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14% (źródło: Centrum Informacyjne Rządu).

Należy podkreślić, że obowiązek zapłaty opłaty powstanie „w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Sam moment zaopatrzenia nie został jednak zdefiniowany przez ustawodawcę. Można zatem przyjąć, że będzie to moment wydania towaru nabywcy.

7. CIT dla spółki jawnej i komandytowej

Ustawodawca postanowił, że od stycznia 2021 roku podatnikami CIT stały się dwa typy spółek osobowych, które osobowości prawnej nie miały i nadal nie mają. Spółki komandytowe oraz spółki jawne.

Spółki jawne stają się podatnikami od początku roku obrotowego lub od 1 maja 2021 r., zaś spółki komandytowe stają się podatnikami, jeżeli w składzie ich wspólników nie występują wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji, jeżeli zajdą zmiany w strukturze wspólników.

8. Podatek od psa

Rządzący po jakże sutym i bukolicznym roku postanowili podwyższyć maksymalną stawkę podatku od czworonogów. Opłata od posiadania psów, która nazywana jest często „podatkiem od posiadania psa”, została określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotową opłatę od posiadanego psa może wprowadzić każda rada gminy. Pobiera się ją od osób fizycznych, które w swoich gospodarstwach domowych utrzymują psy. Rządzący postanowili, że w 2021 r. wysokość opłaty dotyczącej posiadania psa nie będzie mogła przekroczyć 130,30 zł rocznie od jednego psa (w 2020 r. było to 125,40 zł).

9. Podatek od śmieci

Od kwietnia 2021 r. w wielu polskich miastach obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody. Wprowadzone przez rząd przepisy nie pozwalają na zastosowanie metody uzależniającej wysokość opłaty za odpady od ilości produkowanych śmieci.  Zgodnie z przepisami, gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

 • od powierzchni mieszkania;
 • od zużycia wody;
 • od gospodarstwa domowego;
 • od osoby.

Od kwietnia 2021 r. m.in. w Warszawie przyjęty został system, który zakłada najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie spośród przewidzianych przez ustawodawcę – rozliczanie opłat od ilości zużytej wody.

10. Podatek od nieruchomości

Rząd zdecydował się również podnieść maksymalną stawkę podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości 2021 będącej budynkiem mieszkalnym wynosi maksymalnie 0,85 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawka podatku w przypadku budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyniesie maksymalnie 24,84 zł za 1 m2. Ponadto, właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kwalifikacji w ewidencji gruntów i budynków, będą musieli przygotować się na opłatę w wysokości nawet 0,99 zł za 1 m2 (0,95 zł w roku 2020). Zmianie uległa też wysokość stawki podatku od nieruchomości za pozostałe grunty – będą one nie wyższe niż 0,52 zł za 1 m2 (0,50 w 2020 r.).

11. Podatek od deszczu

Od stycznia 2021 roku przedmiotowym podatkiem zostały obciążone również nieruchomości, których powierzchnia przekracza 600 m2 (6 arów) o ile powierzchnia zabetonowana wynosi powyżej 50% powierzchni nieruchomości. Ponadto, wysokość podatku jest uzależniona od dwóch kluczowych kwestii – powierzchni działki oraz faktu czy właściciel nieruchomości zbiera deszczówkę.

Tym samym, rządzący ustanowili trzy stawki rocznego podatku od deszczu:

 • 1,5 zł/m2 – o ile na działce nie znajdują się żadne urządzenia do zbierania wody;
 • 0,9 zł/m2 – o ile na działce znajdują się urządzenia retencyjne o pojemności do 10% rocznego odpływu opadów z powierzchni w sposób trwały związanej z gruntem;
 • 0,45 zł/m2 – o ile na działce znajdują się urządzenia retencyjne, których pojemność wynosi od 10 do 30% wysokości rocznego odpływu opadów z powierzchni trwale związanej z gruntem.

12. Podatek od oleju

Rządzący postanowili, że od stycznia 2021 roku każda wymiana oleju zostanie opodatkowana. Kierowcy zapłacą dodatkową opłatę depozytową. Maksymalna wysokość opłaty depozytowej została ustalona na poziomie 10 zł/l. Oznacza to, że wymiana oleju silnikowego będzie droższa, ponieważ sprzedawca będzie zobligowany doliczyć opłatę środowiskową do ceny każdej sprzedawanej bańki.

Podatków i nowych opłat będzie jeszcze więcej…

Powyżej wskazaliśmy wcielone w życie i egzekwowane – najczęściej od początku bieżącego roku – nowe, lub istniejące już lecz wyższe podatki. W tym miejscu, należy wskazać, że trzonem programu odbudowy polskiej gospodarki – Nowego Polskiego Ładu mają być również zmiany na kanwie podatkowej. Nowa koncepcja liniowej składki zdrowotnej bez możliwości odpisania od podatku, liczona będzie od dochodu (przychód minus koszty).