Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (144)
Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyła się nagła sytuacja, w której potrzebowaliśmy dnia wolnego od pracy. Kodeks pracy przewiduje, że pracownik ma prawo do żądania od pracodawcy udzielenia urlopu, na nie więcej niż 4 dni w roku. Odmowa udzielenia urlopu na żądanie – czy pracodawca ma do tego prawo?

Urlop na żądanie a prawo

Urlop na żądanie jest instytucją uregulowaną w art. 1672 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Prawo nie przewiduje specjalnej formy dla żądania pracownika – co koresponduje z zazwyczaj niespodziewanymi okolicznościami stojącymi za koniecznością żądania urlopu. Tym samym żądanie pracownika może przyjąć dowolną formę: pisemną, ustną, telefoniczną, wiadomość e-mail czy innej.

Istotne natomiast jest, aby zgłoszenie chęci wzięcia takiego urlopu było zgłoszona nie później niż do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy (chyba, że regulamin pracy czy umowa o pracę przewidują późniejszy termin takiego zgłoszenia). Jeśli pracownik spóźni się z żądaniem, to powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (II PK 26/08):

rozpoczęcie urlopu „na żądanie” (art. 1672 k.p.) przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

W konsekwencji pracownik, który spóźni się ze zgłoszeniem żądania urlopu, może być zwolniony bez wypowiedzenia.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Wątpliwości w orzecznictwie budzi to, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu, o ile został on prawidłowo zgłoszony. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje jednak, że do urlopu na żądanie mają zastosowanie ogólne przepisy o urlopach. W szczególności oznacza to, że pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop, jeśli nieobecność pracownika zagrażałaby zapewnieniu normalnego toku pracy.

Należy zatem przyjąć, że w pewnych okolicznościach pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Aby uniknąć nieporozumień należy pamiętać, aby rozpocząć urlop dopiero po potwierdzeniu jego udzielenia przez pracodawcę.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.