Kodeks pracy a okres wypowiedzenia umowy. A co jeśli pracodawca ogłasza upadłość?

Praca Dołącz do dyskusji (16)
Kodeks pracy a okres wypowiedzenia umowy. A co jeśli pracodawca ogłasza upadłość?

Okres wypowiedzenia umowy będzie inny dla osób zatrudnionych na okres próbny, a inny dla tych, którzy pracują na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony. Warto też zwrócić uwagę na to, jak wygląda kwestia okresu wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy pracodawca ogłosi upadłość. 

Okres wypowiedzenia: podstawowe zasady

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to jedna z form rozwiązania stosunku pracy. W tym przypadku pracownikowi przysługuje odpowiedni okres wypowiedzenia, czyli okres między oświadczeniem woli (złożonym przez którąkolwiek ze stron) a faktycznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia jest inny w przypadku umowy na okres próbny, umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo okres wypowiedzenia zależy także od tego jak długo pracownik był zatrudniony w danym miejscu.

Okres wypowiedzenia a umowa na okres próbny

Okres wypowiedzenia w tym przypadku reguluje art. 34 k.p.:

Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia a umowa na czas określony lub nieokreślony

Z kolei art. 36 k.p. dotyczy kwestii okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę na czas określony lub nieokreślony:

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Co do zasady zarówno w przypadku umowy o pracę na czas określony jak i na czas nieokreślony okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu, jaki przepracował pracownik u danego pracodawcy. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki i w konkretnych sytuacjach pozwala na wliczenie do okresu zatrudnienia także tego okresu, który pracownik przepracował w innej firmie. Jest to możliwe, gdy:

– nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, które zostały nawiązane przez poprzedniego pracodawcę,

– w razie przejścia zakładu (lub jego części), w którym zatrudniony jest pracownik, w ręce nowego pracodawcy.

Uwaga: jeśli wypowiedzenie umowy pracownikowi jest konsekwencją upadłości lub likwidacji pracodawcy, to pracodawca może skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, jednak maksymalnie do okresu 1 miesiąca. Jeśli tak się stanie, to za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie pobierałby podczas pracy w firmie (art. 361 § 1).

Okres wypowiedzenia a szukanie nowej pracy

Co ważne, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi (jeśli okres wypowiedzenia w jego sytuacji wynosi co najmniej 2 tygodnie) przysługuje zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy. Jednocześnie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Reguluje to art. 37 k.p.:

Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.