Jak ustanowić pełnomocnika dla swojej firmy? W znaczny sposób odciążysz siebie oraz usprawnisz działanie przedsiębiorstwa

Firma Dołącz do dyskusji
Jak ustanowić pełnomocnika dla swojej firmy? W znaczny sposób odciążysz siebie oraz usprawnisz działanie przedsiębiorstwa

W jaki sposób należy ustanowić pełnomocnika dla swojej firmy? Sam fakt tego, że jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie oznacza, że o wszystkim sam musisz pamiętać. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował ciebie w sprawach związanych z prowadzeniem firmy.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a tym samym jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to masz możliwość ustanowienia przedstawiciela, który będzie reprezentował twoje interesy w sprawach związanych z prowadzeniem działalności.

Kto może zostać pełnomocnikiem w twojej firmie?

Kryterium nie jest szczególnie wąskie. Pełnomocnikiem może zostać bowiem każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zatem zarówno Twoja małżonka, jak również kuzyn, brat oraz pracownik, o ile tylko są pełnoletni.

Co istotne, to pełnomocnikiem zostać może także osoba prawna. Najcześciej są biura księgowe czy kancelarie, które działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak należy pamiętać, że w postępowaniach administracyjnych – takich, które toczą się przed organami administracji publicznej reprezentować nas może wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast w postępowaniu cywilnym – profesjonalny pełnomocnik.

Warto podkreślić, że jeśli za pośrednictwem pełnomocnika chciałbyś załatwiać sprawy podatkowe musisz ustanowić pełnomocnika podatkowego. Bowiem samo wpisanie pełnomocnika do CEIDG nie upoważnia do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach podatkowych.

Pełnomocnik dla firmy – wpis do CEIDG

Jako osoba prowadząca działalność, zarejestrowana w CEIDG posiadasz możliwość opublikowania w rejestrze informacji o swoim pełnomocniku. Tym samym, możesz:

 • udzielić pełnomocnictwa na piśmie, jak również możesz to zrobić online – opublikowanie informacji o pełnomocniku w CEIDG ma takie same skutki prawne jak udzielenie pełnomocnictwa na piśmie;
 • dane pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa będą widoczne dla innych przedsiębiorców czy urzędników
 • inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą łatwo sprawdzić, czy mają do czynienia z twoim pełnomocnikiem;
 • twój pełnomocnik nie musi dostarczać dokumentu pełnomocnictwa, kiedy załatwia twoją sprawę w urzędzie – urząd ma obowiązek potwierdzić jego uprawnienia, sprawdzając twój wpis w CEIDG;
 • nie płacisz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli twoją sprawę przed urzędem załatwia pełnomocnik lub prokurent.

Równocześnie, wpisanie pełnomocnika do CEIDG jest jednym ze sposobów udzielenia pełnomocnictwa, równoznacznym w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Zgłoszenie pełnomocnika firmy w CEIDG

Zgłoszenia można dokonać już na samym starcie – w treści wniosku o wpis do rejestru. Ponadto, możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa, którego zakres dotyczy tylko twojego wpisu w CEIDG oraz prowadzenia spraw za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

Pełnomocnik będzie mógł w twoim imieniu:

 • zmieniać twój wpis w CEIDG
 • zawieszać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wznawiać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wykreślać twój wpis z CEIDG
 • prowadzić sprawy za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, w tym składać elektronicznie dokumenty urzędowe na Biznes.gov.p

W jakich okolicznościach pełnomocnictwo wygasa?

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa:

 • po upływie okresu, na który zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku, pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią osoby, która udzieliła ci pełnomocnictwa
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wraz z wygaśnięciem stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (na przykład rozwiązanie umowy o pracę).

Co więcej, pełnomocnictwo może nie wygasnąć wraz ze śmiercią pełnomocnika/mocodawcy, ale tylko gdy zostanie to wyraźnie stwierdzone w treści pełnomocnictwa, a ponadto uzasadnione treścią stosunku prawnego. Przykładowo będzie to możliwe w okolicznościach, gdy pełnomocnictwo miałoby zabezpieczyć zawarcie umowy przyrzeczonej. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest wskazywany nieodwołalny pełnomocnik, który zawrze umowę przyrzeczoną (ostateczną). Zatem jest to gwarancja, że taka umowa zostanie zawarta, jako, że za stronę, która mogłaby zmienić zdanie, oświadczenie o zawarciu umowy złoży nieodwołalny pełnomocnik.