Jeśli masz wiatę parkingową na działce, to bardzo możliwe, że jest postawiona z naruszeniem przepisów prawa

Codzienne Nieruchomości Dołącz do dyskusji (201)
Jeśli masz wiatę parkingową na działce, to bardzo możliwe, że jest postawiona z naruszeniem przepisów prawa

Wiaty parkingowe są niezwykle praktycznym i relatywnie niedrogim rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów, którzy chcą je choćby w minimalnym stopniu zabezpieczyć. Jak się jednak okazuje, postawienie wiaty parkingowej jest obwarowane kilkoma przepisami. I to także spoza ustawy Prawo budowlane.

Postawienie wiaty parkingowej a prawo

Pierwszym pytaniem, występującym w momencie pojawienia się pomysłu postawienia wiaty parkingowej, jest kwestia pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia. Tutaj ustawodawca okazuje się faktycznie racjonalnym.

Artykuł 29 ust. 1 pkt 2c ustawy Prawo budowlane stanowi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki

Jak widać z powyższego przepisu, postawienie jednej, a nawet dwóch wiat, na działce, na której stoi budynek mieszkalny, nie wymaga pozwolenia na budowę. A co ze zgłoszeniem?

Zgłoszenie budowy wiaty parkingowej

Artykuł 30 owej ustawy określa wszystkie wypadki, w których wymaga się zgłoszenia faktu budowy. Spośród wszystkich wymienionych przypadków, nie występuje tam jednak wiata parkingowa. Oznacza to, że postawienie wiaty parkingowej nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Niestety, przepisy, odnoszące się do wiat parkingowych, nie kończą się na ustawie Prawo budowlane. Warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która zawiera w sobie jeden, kluczowy, przepis. § 19 pkt 2 owego rozporządzenia stanowi, że:

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:
1) dla samochodów osobowych:
a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b) 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Reasumując, postawienie wiaty jako takiej, nie jest w zasadzie ograniczone przez ustawodawcę. Co innego w wypadku, gdy wiata stanowić będzie stanowisko postojowe dla samochodu. W tym wypadku wymaga się minimum 3-metrowego odstępu od granicy działki. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z istnienia takich wymogów. To może z kolei prowadzić do tego, że wiata jest postawiona z naruszeniem przepisów prawa.

Stawiając wiatę postojową, warto również zajrzeć w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.