Nie zawsze ślub, narodziny dziecka czy śmierć bliskiej osoby uprawniają do wzięcia urlopu okolicznościowego

Praca Dołącz do dyskusji (264)
Nie zawsze ślub, narodziny dziecka czy śmierć bliskiej osoby uprawniają do wzięcia urlopu okolicznościowego

Pracownik ma w sumie 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego. Tych dni wolnych nie musi jednak przeznaczać na pewne ważne wydarzenia w swoim życiu, takie jak ślub, urodzenie dziecka czy śmierć bliskiej osoby. W takich przypadkach przysługuje mu urlop okolicznościowy, który w 2021 roku wynosi odpowiednio 1 lub 2 dni.

Urlop okolicznościowy w 2021 roku

Urlop okolicznościowy to rodzaj urlopu przewidziany z powodu ważnych wydarzeń życiowych, a przynajmniej tych najważniejszych według obowiązujących przepisów. Chodzi tu więc o ślub, urodzenie dziecka oraz śmierć bliskiej osoby. Nie każde takie wydarzenie będzie jednak uprawniać do wzięcia dnia wolnego w ramach urlopu okolicznościowego.

Warto przy tym wspomnieć, że w odróżnieniu od pozostałych urlopów urlopu okolicznościowego nie uregulowano w samym Kodeksie pracy. Zasady jego udzielania znajdują się w § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W rozporządzeniu tym wyraźnie wskazano, kiedy ze względu na takie wydarzenia pracownikowi będzie przysługiwać wspomniane uprawnienie. Co więcej – dokonano rozróżnienia na odpowiednio 1 lub 2 dni wolnego w zależności od okoliczności danego wydarzenia.

Urlop okolicznościowy ze względu na ślub

Urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni przysługuje pracownikowi w związku z jego ślubem. Podobnie wolne można wziąć także, gdy związek małżeński ma zawrzeć dziecko pracownika. W takim wypadku pracownik ma jednak prawo do 1, a nie do 2 dni urlopu. Urlop okolicznościowy nie przysługuje natomiast, nawet w mniejszym wymiarze, w związku ze ślubem innych bliskich osób – na przykład rodzeństwa czy rozwiedzionego rodzica.

Co ważne urlopu okolicznościowego pracownik wcale nie musi wykorzystać w dniu samego ślubu. Równie dobrze dzień wolny może przeznaczyć na przykład, by pomóc dziecku z organizacją wesela. Zdarza się też, że planowana uroczystość z różnych względów nie dochodzi do skutku. W takiej sytuacji pracownik traci prawo do urlopu okolicznościowego. Wówczas wykorzystane dni wolne traktowane są jak urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby

Nie każdy pogrzeb członka rodziny będzie uprawniać pracownika do skorzystania z przysługującego mu urlopu okolicznościowego. Prawo to przewidziano tylko w razie zgonu poszczególnych osób. W przypadku śmierci małżonka, dziecka, rodziców lub ojczyma czy macochy pracownik będzie mieć prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego. Śmierć rodzeństwa, teściów, dziadków lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpłatną opieką uprawnia go natomiast do 1 dnia wolnego.

W razie zgonów innych członków rodziny – na przykład cioci, wujka czy wnuków –  urlop okolicznościowy w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich nie przysługuje. W takim wypadku pracownik może co najwyżej wykorzystać urlop na żądanie.

Urlop okolicznościowy związany z narodzinami dziecka

Również narodziny własnego dziecka uprawniają pracownika do wzięcia urlopu okolicznościowego. Z tego uprawnienia zwykle korzysta ojciec – matce przysługuje bowiem urlop macierzyński w wymiarze co najmniej 20 tygodni. Wymiar urlopu okolicznościowego podobnie jak w latach poprzednich wynosi 2 dni. Co ważne, przysługuje on pracownikowi niezależnie od tego, czy zamierza wziąć urlop ojcowski i urlop tacierzyński. Pracownik nie będzie mieć natomiast prawa nawet do 1 dnia urlopu okolicznościowego w razie urodzenia dziecka przez innego członka rodziny – a więc na przykład ze względu na narodziny swoich wnuków.

Jak uzyskać urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy, podobnie jak inne rodzaje urlopów, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do pracodawcy – najlepiej z wyprzedzeniem. Oczywiście w przypadku urodzenia dziecka czy śmierci bliskiej osoby trudno tu mówić o możliwości wcześniejszego zawiadomienia o planowanym wolnym. Pracodawca powinien jednak mimo wszystko taki urlop uwzględnić. Może jednak wymagać odpowiedniego udokumentowania wskazanych okoliczności – na przykład oczekiwać dołączenia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa czy aktu zgonu.