Dress code w szkole. Czy dyrektor może go wprowadzić?

Edukacja Dołącz do dyskusji
Dress code w szkole. Czy dyrektor może go wprowadzić?

Przepisy prawa pracy nie zawierają bezpośrednich uregulowań dotyczących możliwości wprowadzenia przez dyrektora szkoły obowiązkowego dress code dla pracowników niepedagogicznych. Jednak wcale nie oznacza to, że pracownik może przychodzić do szkoły ubrany byle jak.

Na mocy art. 100 Prawa oświatowego dyrektor może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. W prawie nie ma jednak zapisów nakładających na pracowników zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych obowiązku noszenia określonego ubioru.

Dress code w szkole a granice prawa pracy

Ani Kodeks pracy, ani żadne inne ustawy czy rozporządzenia nie upoważniają bezpośrednio pracodawców samorządowych do wymagania od swoich pracowników stosowania się do określonych zasad ubioru.

Niemniej, dyrektor szkoły, jako pracodawca, ma pewne możliwości wpływania na sposób ubierania się pracowników niepedagogicznych, które wynikają pośrednio z ogólnych zasad Kodeksu pracy. Przepisy tego kodeksu nakładają na każdego pracownika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy. To można interpretować jako podstawę do oczekiwania przez pracodawcę zachowania odpowiedniego wizerunku przez pracowników. W tym okazania szacunku poprzez ubiór.

Wymóg ten powinien jednak respektować godność oraz inne dobra osobiste pracowników, zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy, jak również zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, określoną w art. 112. Takie podejście pozwala na zachowanie profesjonalnego wizerunku instytucji, przy jednoczesnym uszanowaniu indywidualności zatrudnionych.

Dress code w szkolnych murach. Jak dyrektor może kształtować zasady ubioru?

Mimo że Kodeks pracy i inne przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii dress code’u, regulamin pracy lub pozostałe przepisy wewnętrzne mogą zawierać pewne wytyczne dotyczące ubioru, o ile takie wytyczne nie naruszają praw pracowników i są zgodne z ogólnymi zasadami prawa pracy. W takiej sytuacji dyrektor szkoły może oczekiwać, że pracownicy będą stosować się do ustalonych zasad ubioru. Te powinny być precyzyjnie określone, aby pracownicy mieli absolutną jasność co do oczekiwań przełożonego, nie zaś domyślać się jego intencji.

Chociaż przepisy prawa pracy nie dają dyrektorowi szkoły bezpośrednich uprawnień do narzucenia pracownikom niepedagogicznym obowiązkowego dress code’u, istnieje możliwość określenia przez dyrektora oczekiwań wobec ubioru pracowników na podstawie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy. Takie działanie musi być wykonane z zachowaniem poszanowania godności pracownika i innych jego dóbr osobistych. A także zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich pracowników. Wszelkie wytyczne w tej materii powinny być klarownie zakomunikowane i wpisane w odpowiednie dokumenty wewnętrzne, takie jak regulamin pracy.