Działka ROD nie podlega dziedziczeniu po zmarłym właścicielu. Ale można ją przekazać w użytkowanie w inny sposób

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Działka ROD nie podlega dziedziczeniu po zmarłym właścicielu. Ale można ją przekazać w użytkowanie w inny sposób

Wielu właścicieli działek ROD zastanawia się, w jaki sposób możliwe jest przekazanie praw do jej użytkowania bliskim osobom. Mimo tego, że działek tego typu nie dotyczą zasady dziedziczenia takie jak innych nieruchomości, możliwe jest przekazanie praw do jej użytkowania osobom blisko spokrewnionym. W takim wypadku działkowcy muszą sporządzić odpowiednie pisma do miejscowego Zarządu ROD.

Działka nie wchodzi w skład spadku po zmarłym. Jednak krewnym zmarłego może przysługiwać prawo do dysponowania własnością na działce

Niestety działki ROD nie podlegają tym samym prawom co inne działki budowlane i rekreacyjne, które wchodzą w skład spadku po zmarłym. Jednak w przypadku śmierci działkowicza, jego bliscy mają prawo dysponować nasadzeniami oraz sprzętem, który został na działce po byłym właścicielu. Takie prawo wynika wprost z art. 15 ust. 2 ustawy o ROD.

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

Jeżeli osoby użytkowały działkę razem ze zmarłym, mogą złożyć wniosek o przekazanie im praw do działki

Taką możliwość mają współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Jeżeli chcą oni mieć prawa do użytkowania działki po śmierci działkowca, powinni złożyć stosowne wniosek do Zarządu ROD w terminie 3 miesięcy od daty śmierci właściciela działki.

Gdy działkowiec nie pozostaje związku małżeńskim, ma prawo złożyć specjalne oświadczenie, w którym wskazuje następcę na wypadek śmierci

Inaczej sprawy mają się w przypadku osoby, która użytkuje działkę ROD i nie pozostaje w związku małżeńskim. W takim wypadku osoba użytkująca może złożyć oświadczenie, w którym wskazuje opiekuna działki.

W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.

Po złożeniu takiego oświadczenia, prezes ROD musi przydzielić prawa do rozporządzania działką osobie wskazanej w piśmie. Wystąpienie o przydział musi się jednak odbyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zgonu właściciela.

Warto dodać, że działkowiec nie może wskazywać osoby obcej, jako tej, która ma mieć prawo do użytkowania działki po śmierci (np. konkubiny).

W przypadku rozwodu małżonków, zarząd ROD wzywa do wskazania, które mu z nich przypadło prawo do działki

Jeżeli po upływie wskazanego w piśmie terminu, rozwodnicy w dalszym ciągu nie odpowiedzą na nie, zarząd ROD może podjąć decyzję o przekazaniu praw jednemu z małżonków, jednocześnie pozbawiając tego prawa całkowicie drugiego z nich.