Polska jakby trochę mniej antyludzka. Nowi przedsiębiorcy dostali od władzy prawo do popełnienia błędu

Firma Podatki Prawo dołącz do dyskusji (23) 02.12.2019
Polska jakby trochę mniej antyludzka. Nowi przedsiębiorcy dostali od władzy prawo do popełnienia błędu

Joanna Majkowska

Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na ulgę na start czy mniejszy ZUS. Z 1 stycznia 2020 roku do pakietu przysługujących im praw dołączy jeszcze prawo do popełnienia błędu w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności.

Kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców

W podpisanym przez Prezydenta pakiecie Przyjazne Prawo znalazł się szereg ułatwień dla biznesu, w tym właśnie prawo do popełnienia błędu. Wiele naruszeń popełnianych przez początkujących przedsiębiorców wynika z braku dostatecznej wiedzy, a nie ze złej woli. W związku z tym ustawodawca postanowił zapewnić początkującym przedsiębiorcom ochronę przed konsekwencjami błędów lub naruszeń podatkowych. Nie będą od razu karani mandatem czy administracyjną karą pieniężną. Wcześniej zyskają możliwość usunięcia skutków popełnionych naruszeń.

Kto będzie mógł skorzystać z prawa do popełnienia błędu?

Prawo do popełnienia błędu będzie przysługiwać podmiotom zarejestrowanym w CEIDG  w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, a także odpowiednio po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Przepisy nie znajdą jednak zastosowania w przypadku naruszenia ciągłego, czyli w sytuacji, gdy naruszenie czy skutki wystąpiły w przewidzianym terminie, ale trwać będą po jego upływie. Prawo do popełnienia błędu będzie także stosowane jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz czynności z tym związanych.

Prawo do popełnienia błędu – jak to będzie wyglądało w praktyce?

W momencie gdy organ podatkowy lub organ administracji publicznej stwierdzi nieprawidłowości lub naruszenia, zamiast ukarać przedsiębiorcę, wezwie go w drodze postanowienia do usunięcia tych naruszeń lub ich skutków. Wyznaczy na to odpowiedni termin uzależniony od rodzaju naruszenia. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do wezwania czy złoży pisemne oświadczenie, w którym zobowiąże się do usunięcia naruszeń, organ poprzestanie na pouczeniu. W przypadku czynów będących wykroczeniem lub wykroczeniem skarbowym przedsiębiorca nie będzie mógł natomiast zostać ukarany w postępowaniu przed danym organem czy w ramach postępowania skarbowego.

Skorygowanie błędu bez wezwania organu

Nowelizacja ustawy Prawo przedsiębiorców umożliwia skorzystanie z prawa do popełnienia błędu nie tylko przez przedsiębiorców, którzy zostali „przyłapani” przez organ, ale także przez tych, którzy sami wcześniej dostrzegli swój błąd. Nowe przepisy przewidują bowiem także sytuację, w której przedsiębiorca dobrowolnie, jeszcze przed wezwaniem organu, usunie naruszenia prawa i skutki tych naruszeń. Będzie musiał wtedy powiadomić organ o podjętych działaniach. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku wykroczeń i wykroczeń skarbowych.

Prawo do popełnienia błędu nie zawsze będzie mieć zastosowanie

Zgodnie z artykułem 61 ustęp 7 i 8 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych prawo do popełnienia błędu nie znajdzie zastosowania w sytuacji gdy:

  1.  naruszenie prawa przez przedsiębiorcę miało miejsce w przeszłości;
  2. naruszenie jest rażące;
  3. naruszenia są niemożliwe do usunięcia lub wywołały nieodwracalne skutki;
  4. konieczność nałożenia kary grzywny wynika bezpośrednio z ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
  5. naruszenie polega na wykonywaniu działalności gospodarczej bez uzyskania stosownych koncesji, zezwoleń lub dokonania rejestru działalności regulowanej, w przypadku, gdy przepisy tego wymagają wobec danego rodzaju działalności oraz na działaniu niezgodnym z uzyskaną zgodą czy postanowieniem;
  6. nałożenie grzywny jest wynikiem zleceń pokontrolnych i jest regulowane odrębnymi przepisami;
  7. kara grzywny została nałożona w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej.