Prawo do popełnienia błędu, ochrona konsumencka i ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych. Prezydent podpisał pakiet Przyjazne Prawo

Firma Dołącz do dyskusji (63)
Prawo do popełnienia błędu, ochrona konsumencka i ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych. Prezydent podpisał pakiet Przyjazne Prawo

MPiT informuje w komunikacie, że  Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo. Jest to kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu. Większość przepisów wejdzie od 1 stycznia 2020 roku. Celem regulacji jest polepszenie warunków działania i rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.

Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo. Ma on uzupełnić 100 zmian dla firm, Konstytucję dla Biznesu i Pakiet MŚP.

Jak mówi Minister Jadwiga Emilewicz:

Wspólnym celem tych przedsięwzięć jest ułatwianie, szczególnie mniejszym firmom, prowadzenia biznesu. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa rozwijały się i mogły coraz śmielej konkurować również na arenie międzynarodowej

Wiceminister Marek Niedużak dodaje:

Sukcesywnie zmieniamy polskie prawo tak, aby nasze firmy miały coraz lepsze warunki do rozwoju. Pakiet Przyjazne Prawo eliminuje z naszego systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Zidentyfikowały je poszczególne resorty, w wyniku przeglądu obowiązującego prawa. To kolejna z szeregu naszych inicjatyw, które likwidują obciążenia biurokratyczne. Biurokracja jest kosztowna i zabiera czas, a dodatkowo ogranicza wydajność i innowacyjność biznesu.

Jakie są kluczowe rozwiązania PPP?

Pierwszym z zaproponowanych przepisów jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Celem jest wzmocnienie pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Po zmianie rozliczenie ma być na zasadach ogólnych, co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca wraz z deklaracją VAT.  Na tej zmianie może skorzystać aż 47 tys. importerów.

Kolejne rozwiązanie wiąże się z prawem do popełnienia błędu. Dzięki tej regulacji przedsiębiorca- osoba fizyczna, gdy popełni błąd za który grozi mandat karny lub kara pieniężna nie dostanie kary. Dostanie jedynie pouczenie oraz będzie musiała usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmuje tylko i wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł ponownie skorzystać z tego prawa po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Ograniczeniem będzie popełnienie naruszeń po raz kolejny albo przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa.

PPP wydłuża składanie oświadczeń przez odbiorców energii elektrycznej. Dotyczy to odbiorców końcowych z wyjątkiem gospodarstw domowych (czyli z tzw. grupy G).

Jakie jeszcze rozwiązania zawiera PPP?

Wprowadzono ochronę konsumencką dla firm z CEIDG, która będzie skierowana do firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Będzie jednak obejmować tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Jak komunikuje MPiT

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Regulacja obejmie ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Podobne rozwiązania stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy.

Kolejnym interesującym rozwiązaniem PPP jest rozszerzenie definicji rzemieślnika. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe nie tylko przez wpis w CEIDG, ale także przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Wspólnikami muszą być inni rzemieślnicy albo krewni w linii prostej.

Projekt przewiduje także ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów do których składane są dokumenty.

Większość firm wyczekuje z niecierpliwością ułatwień ze strony rządu, zmniejszenia obciążeń podatkowych i biurokracji. PPP powinno być krokiem w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i zamiast kolejnego dokręcania śruby przedsiębiorcom rząd będzie proponował uproszczenia i ułatwienia firmom.