Prostsze przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Ministerstwo chce kolejnych zmian

Nieruchomości Dołącz do dyskusji (78)
Prostsze przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Ministerstwo chce kolejnych zmian

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpiło 1 stycznia. Dotyczy ono zabudowanych gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju po analizie postępowań z 1 kwartału zamierza wprowadzić pewne zmiany.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie łatwiejsze?

Ministerstwo ogłosiło proponowane zmiany w postępowaniach o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność pod wpływem problemów z realizacją programu uwłaszczeniowego, jakie zachodzą od 1 stycznia. Ministerstwo chce ukrócić blokowanie przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości i wprowadzić tryb uproszczony. Ponadto, objęte uwłaszczeniem mają być nie tylko grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe, ale również pełniące rolę służebną (np. garaże), a ujawnione w odrębnych księgach wieczystych. Zdaniem ministerstwa doprecyzowania wymaga także kwestia wymogu zezwolenia na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na rzecz cudzoziemca. Do uściślenia przewidziano także tryb udzielania pomocy publicznej. Wreszcie, ministerstwo chce ustawą zagwarantować najwyższe bonifikaty w opłacie przekształceniowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Postępowanie przekształceniowe kuleje przez samorządy?

Odpowiedzialny za uwłaszczenie Polaków wiceminister Artur Soboń oczekuje zaangażowania w tę sprawę od samorządów. Bowiem jak wynika z obliczeń rządu, w 2018 r. na gruntach Skarbu Państwa było 500 tys. użytkowników wieczystych. Na gruntach samorządowych – 2 mln. Na stronie ministerstwa możemy przeczytać:

Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń

Przykładem tarć na linii rząd-samorząd było zamieszanie wokół faktu, że nowe władze Warszawy obniżają bonifikaty przy przekształceniu z użytkowania wieczystego w prawo własności.

#GruntToWłasność

Program #GruntToWłasność wszedł w życie 1 stycznia. Po otrzymaniu z urzędu zaświadczenia o przekształceniu, użytkownik wieczysty wnosi opłatę przekształceniową co roku przez 20 lat lub jednorazowo. W tym drugim przypadku otrzymuje bonifikatę od właściciela. Zaświadczenie urząd przekazuje właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu, który z urzędu dokonuje stosownego wpisu w księdze wieczystej. Zatem ustawa przekształceniowa, choć niedoskonała, niewątpliwie uprościła przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zresztą, została przegłosowana przez Sejm bez choćby jednego głosu przeciw, co świadczy o tym, że posłowie ponad podziałami uczynili zadość oczekiwaniom użytkowników wieczystych. Oby zaprezentowane przez ministerstwo zmiany rzeczywiście usprawniły postępowanie przekształceniowe.