Od teraz łatwiej zarejestrujesz znak towarowy

Technologie Dołącz do dyskusji (172)
Od teraz łatwiej zarejestrujesz znak towarowy

Rejestracja znaku towarowego 2016. Jednym z podstawowych elementów kreowania marki jest odpowiednia identyfikacja wizualna (a czasami także inna, np. dźwiękowa). W polskim prawie takie oznaczenie nazywamy znakiem towarowym. Znak towarowy, aby podlegał ochronie prawnej, powinien być zarejestrowany. 

Dotychczas, procedura taka była długotrwała – średnio proces rejestracji trwał około 14 miesięcy, m.in. z uwagi na rygorystyczne przepisy. Od 15 kwietnia to się zmieniło.

W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej, uchwalona przez parlament we wrześniu zeszłego roku. Wprowadza ona, oprócz szeregu drobniejszych zmian, istotną różnicę względem dotychczasowego przebiegu rejestracji znaku towarowego. Do tej pory, Urząd Patentowy musiał z urzędu badać, czy zgłaszany znak nie narusza praw do innych, już zarejestrowanych, znaków. Wynikało to wprost z art. 144 ustawy: „Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa”. Z oczywistych względów wpływało to negatywnie na szybkość postępowania.

Rejestracja znaku towarowego 2016

Ustawodawca w nowelizacji przyjął tzw. model sprzeciwowy. Oznacza to, że instytucja badająca wniosek o rejestrację znaku towarowego (w Polsce jest to Urząd Patentowy) bada jedynie formalne warunki wniosku, a następnie publikuje ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego. Podmioty, których zdaniem taki zgłoszony znak narusza jego mogą złożyć sprzeciw w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Zgodnie z treścią ustawy, sprzeciw może być złożony, jeśli został zgłoszony znak towarowy:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Co istotne, termin do wniesienia sprzeciwu nie ulega przywróceniu.

Urząd informuje

Z uwagi na znaczną i stale zwiększającą się liczbę zarejestrowanych znaków towarowych, coraz częściej mogą występować kolizje między zgłaszanymi znakami a tymi już zarejestrowanymi. Aby zapewnić przedsiębiorcom (w szczególności małym i średnim) wiedzę o potencjalnych konfliktach, Urząd Patentowy będzie zawiadamiał wnioskodawców o istnieniu identycznych lub podobnych znakach towarowych (art. 146 ust. 6 ustawy). Zmniejszy to koszty po stronie składających wniosek o rejestrację, odpadnie bowiem konieczność samodzielnego badania unikalności zgłaszanego znaku.

Niemniej, procedura rejestracji znaku towarowego wciąż jest długotrwała i skomplikowana. Jeśli masz wątpliwości co do kwestii związanych z prawem własności przemysłowej, możesz uzyskać odpłatną poradę prawną pod adresem kontakt@bezprawnik.pl

Fot. tytułowa: Rejestracja znaku towarowego 2016 // Pexels