Nie starcza ci pieniędzy na dziecko? Ubiegaj się o zasiłek rodzinny

Praca Rodzina dołącz do dyskusji (33) 18.10.2021
Nie starcza ci pieniędzy na dziecko? Ubiegaj się o zasiłek rodzinny

Maciej Wąsowski

Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie, którego celem jest pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Komu zasiłek rodzinny się należy oraz jaka jest jego wysokość?

To świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W art. 4-8 ustawodawca wskazał szczegółowo w jakich okolicznościach przyznawany jest zasiłek rodzinny.

Celem nadrzędnym zasiłku jest oczywiście pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Tym samym, prawo do pobierania zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo gdy dziecko ma opiekuna – opiekunowi prawnemu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka – czyli np. gdy dziecko jest sierotą, którą wychowują dziadkowie, to oni będą upoważnieni do pobierania zasiłku;
 • osobie uczącej się.

Ponadto, warto podkreślić, że zasiłek rodzinny przysługuje osobom wskazanym powyżej do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21. roku życia) albo  24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Co w przypadku przekroczenia kwoty umożliwiającej pobieranie zasiłku rodzinnego?

Czy nawet minimalna poprawa statusu finansowego może wpłynąć na prawo do pobierania zasiłku rodzinnego? W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny, a także dodatki do zasiłku rodzinnego będą przysługiwały w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą,
o którą został przekroczony dochód rodziny.

Zasiłek rodzinny nie będzie dłużej przysługiwał, gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ponadto, warto podkreślić, że do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Równocześnie warto podkreślić, tak jak wspomniałem powyżej przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Natomiast, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.