Zmieniasz siedzibę spółki? Zmiana adresu w KRS nie wystarczy

Firma Dołącz do dyskusji
Zmieniasz siedzibę spółki? Zmiana adresu w KRS nie wystarczy

Fakt zmiany siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego w żaden sposób nie wpływa na obowiązek powiadomienia odpowiedniego organu podatkowego o zmianie adresu do doręczeń stosownie do art. 146 par. 1 Ordynacji Podatkowej. Zmiana adresu w KRS nie wystarczy.

Uznał tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2020 r. (sygn. I FSK 911/20). Innymi słowy, oczekiwanie na ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby spółki nie zwalnia podatnika z obowiązków informacyjnych względem organu podatkowego i dbałości o wskazanie aktualnego adresu, pod którym może nastąpić skuteczne doręczenie korespondencji.

Zmiana siedziby spółki a zmiana adresu w KRS

Sprawa dotyczyła decyzji fiskusa odnoszącej się do podatku od towarów i usług. Została ona doręczona spółce w tzw. trybie zastępczym (czyli prawnie uważa się, że pismo zostało doręczone, lecz praktycznie nie trafiło ono do adresata). Przedsiębiorca, niezadowolony z decyzji, nie zdołał jej zaskarżyć w terminie, co dostrzegł organ odwoławczy. Sprawa trafiła więc do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że fiskus słusznie uznał doręczenie za skuteczne. Organ podatkowy nie musiał bowiem znać nowego adresu siedziby spółki. Przedsiębiorca złożył skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny jednak również nie miał wątpliwości, że przedsiębiorca nie ma racji. Argumentacja, że przecież dokonał zmiany w KRS-ie, okazała się niewystarczająca. Zdaniem sądu ocena prawidłowości doręczenia decyzji podatkowej i obowiązków informacyjnych strony postępowania podatkowego względem organu jest dokonywana przez pryzmat odpowiednich regulacji Ordynacji podatkowej, a nie przepisów prawa handlowego.

Zmiana adresu w KRS nie wystarczy!

W praktyce zatem przedsiębiorca powinien zmianę adresu siedziby zgłosić zarówno do sądu rejestrowego, jak i organom podatkowym. Jeżeli tego nie zrobi, to musi liczyć się z faktem, że pisma z urzędu skarbowego będzie otrzymywał pod nieaktualnym adresem, a nawet w razie ich niepodjęcia zostanie – zgodnie z Ordynacją podatkową – po pewnym czasie przyjęta fikcja prawna, że przedsiębiorca pismo odebrał i miał możliwość zaskarżyć otrzymaną decyzję.