Nowe zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Gorące tematy Praca dołącz do dyskusji (99) 20.06.2018
Nowe zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Joanna Buchwałd-Musińska

Trudno nadążyć za nowelizacjami Kodeksu pracy. W tym roku zmiany do tego aktu prawnego wprowadzano już 6 razy i to prawdopodobnie nie koniec. Tym razem dotyczą one rachunku bankowego. Zmiany w kodeksie pracy w 2019 r. związane są ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowników, ale również z ich elektronizacją.

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia

Ważne zmiany dotyczą sposobu wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Dotąd podstawowym sposobem rozliczania wynagrodzenia były wypłaty do rąk własnych, mimo, że w praktyce większość pracowników preferowała przelewy na konto.

Zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Dotąd rachunek bankowy nie należał do danych, których pracodawca mógł zażądać od pracownika. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to jednak możliwe. I tak do danych osobowych, których może wymagać pracodawca dołączy rachunek bankowy.

Art.  221. [Dane osobowe pracownika]

  • 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  • 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zatem jeśli pracownik nie wnioskuje o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, powinien obligatoryjnie udostępnić pracodawcy numer rachunku bankowego, na który będzie wpływało jego wynagrodzenie.

W praktyce przyzwyczailiśmy się do obsługi wynagrodzeń bezgotówkowo. Tymczasem prawo stanowi, że wypłata wynagrodzenia sposobem innym niż do rąk własnych jest możliwa tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze wówczas, gdy pracownik pisemnie wyraz na to zgodę, ale również w sytuacji, gdy stanowi o tym zbiorowy układ pracy.

Według statystyk Banku Światowego, już w 2014 r. z wypłaty wynagrodzenia na konto korzystało aż 77,8% pracowników. Z roku na rok liczba ta z pewnością rośnie. Nowe zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r. upoważnią pracodawcę do zażądania osobistego rachunku bankowego pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Podstawową zmianą w Kodeksie pracy będzie zatem żądanie rachunku bankowego, w odróżnieniu od obowiązującej do końca tego roku zasady wypłacania wynagrodzenia do rąk własnych.
W konsekwencji elektronizacji danych osobowych, brzmienie art. 86 zmieni się z:

„Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Na:

„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

Warto wiedzieć!

Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Natomiast na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r., związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, a także ich elektronizacją, pracodawca jest obligowany poinformować pracowników otrzymujących dotąd wynagrodzenie do rąk własnych, o konieczności podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku o kontynuację wypłat do rąk własnych. Pracodawca ma na to 21 dni od wejścia ustawy w życie. Na złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracownik ma 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy.