Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (19) 18.02.2020
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Edyta Wara-Wąsowska

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby na ogół musi liczyć się z niższym wynagrodzeniem w miesiącu, w którym nie pojawiał się w pracy z powodu L4. Jak kształtuje się wysokość wynagrodzenia chorobowego i czym różni się ono od zasiłku chorobowego?

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe

Osobie, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Oczywiście choroba musi być stwierdzona przez lekarza, który wystawi zwolnienie lekarskie i prześle je do pracodawcy.

Przez 33 dni pracodawca samodzielnie wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe – czyli robi to z własnej kieszeni. Z jednym wyjątkiem – jeśli chorujący pracownik ukończył 50. rok życia, pracodawca płaci jedynie za pierwsze 14 dni choroby.

Jak jednak kształtuje wysokość wynagrodzenia chorobowego przysługującego za L4? Wpływ ma na to powód niezdolności do pracy. Jeśli przyczyną jest choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, to jest to 80 proc. wynagrodzenia Jeśli z kolei lekarz wystawił L4 ze względu na:

  • chorobę w ciąży,
  • wypadek w drodze do lub z pracy
  • poddanie się badaniom w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek lub narządów
  • zabieg pobrania komórek/organów

to jest to 100 proc. wynagrodzenia.

Należy jednocześnie pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe jest czymś zupełnie innym niż zasiłek chorobowy. Zasiłek wypłaca się pracownikowi dopiero od 34. lub 15. dnia choroby (w zależności od wieku pracownika). Jeśli pracodawca na dzień 30 listopada poprzedniego roku zatrudniał poniżej 20 osób, obowiązek wypłacania świadczenia bierze na siebie ZUS. Jeśli jednak co najmniej 20 – to pracodawca nadal płaci za pobyt pracownika na L4.

Uwaga – jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wspomniany wypadek lub choroba zawodowa, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe: jak obliczyć wysokość wynagrodzenia?

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego, w pierwszej kolejności należy odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od podstawy wynagrodzenia chorobowego (składki stanowią 13,71 proc. wynagrodzenia) Podstawa to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na L4.

Podstawę po pomniejszeniu o składki należy podzielić przez 30. Otrzymany wynik należy następnie pomnożyć przez procent wynagrodzenia przysługujący za okres zwolnienia – czyli np. w przypadku choroby mnożnik to 0,8. Końcowy wynik to wysokość wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy. Aby dowiedzieć się, jaka będzie ostateczna wysokość wynagrodzenia chorobowego za cały czas zwolnienia należy pomnożyć ten wynik przez liczbę dni.