Jeśli nie przerwiesz swojego urlopu na polecenie służbowe pracodawcy, możesz nawet zostać zwolniony

Praca Dołącz do dyskusji (28)
Jeśli nie przerwiesz swojego urlopu na polecenie służbowe pracodawcy, możesz nawet zostać zwolniony

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu w określonych przypadkach. Co jednak grozi pracownikowi, który nie zastosuje się do polecenia pracodawcy? Jaka jest kara za odmowę przerwania urlopu?

Pracodawca może zażądać odwołania pracownika z urlopu – chociaż tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy np. pracownik samodzielnie pracował nad jakimś projektem lub gdy powierzono mu istotne zadanie (np. negocjacje z partnerami handlowymi itd.) i tylko on posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązania nagłego problemu, który wystąpił w trakcie jego nieobecności. Chodzi oczywiście o sprawy niecierpiące zwłoki – czyli takie, które – bez udziału wskazanego pracownika – nierozwiązane mogłyby narazić pracodawcę na szkody. Należy jednocześnie pamiętać, że w takiej sytuacji pracodawca musi pokryć wszystkie koszty poniesione przez pracownika w związku z zaistniałą sytuacją. Będzie to np. koszt zakupu biletów lotniczych na wcześniejszy termin, jeśli pracownik przebywał na urlopie zagranicznym.

Co jednak, jeśli pracownik odmówi powrotu z urlopu? Zgodnie z przepisami, grożą mu kary, w skrajnych przypadkach – ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

Kara za odmowę przerwania urlopu na polecenie służbowe pracodawcy

Art. 108 Kodeksu pracy określa, jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Mowa o karze:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • karze pieniężnej dla pracownika, chociaż kryteria są tu nieco inne (pracownik może otrzymać karę finansową za nieprzestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy).

Wymienione wyżej kary porządkowe dla pracowników są zatem stosowane w konkretnych sytuacjach. Można jednak uznać, że na podstawie tego samego przepisu możliwa jest kara za odmowę przerwania urlopu na polecenie pracodawcy. Jednocześnie należy podkreślić, że nie zawsze – nawet jeśli pracownik faktycznie popełnił przewinienie – nałożenie kary porządkowej będzie możliwe. Mowa m.in. o sytuacji, gdy od przewinienia do otrzymania odpowiedniej informacji przez pracodawcę miną więcej niż dwa tygodnie. W przypadku odmowy wykonania polecenia odwołania z urlopu taka sytuacja nie będzie mieć jednak miejsca.

Kara za odmowę przerwania urlopu: czy pracownikowi grozi zwolnienie dyscyplinarne?

W niektórych sytuacjach niezastosowanie się do polecenia służbowego pracodawcy dotyczącego odwołania z urlopu może zostać uznane za ciężkie naruszenie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. To z kolei może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, chociaż należy podkreślić, że do uzasadnionych zwolnień dochodzi w takich sytuacjach niezwykle rzadko.