Niebawem czeka nas nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” w ustawie o VAT

Biznes Firma Nieruchomości Podatki dołącz do dyskusji (151) 27.06.2019
Niebawem czeka nas nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” w ustawie o VAT

Katarzyna Pietruszewska

Do Sejmu trafił projekt ustawy, w którym definicja pierwszego zasiedlenia jest dostosowana do orzeczenia TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Zmiana ma kluczowe znaczenie przy skorzystaniu ze zwolnienia VAT.

Co orzekł TSUE w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o.?

TSUE wydał orzeczenie w odpowiedzi na zapytanie prejudycjalne w zakresie podatku VAT. Pytanie dotyczyło pojęcia pierwszego zasiedlenia oraz pojęcia przebudowy. Z zakresie pierwszego zasiedlenia Trybunał orzekł :

Artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Tym samym, należało zmienić prawo krajowe.  Nowa definicja pierwszego zasiedlenia modyfikuje przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części.

Różnica pomiędzy obecną, a nową definicją pierwszego zasiedlenia

Obecnie przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie budynku do użytkowania  pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi  w ramach czynności opodatkowanych. Mogą być to sprzedaż, najem, dzierżawa albo leasing.  Pierwsze zasiedlenie budynku następuje po jego wybudowaniu lub ulepszeniu. Przy czym, wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowią co najmniej 30% wartości początkowej.

W nowej definicji zlikwidowano warunek, że zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje tylko w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.  Zgodnie z nową definicją pierwsze zasiedlenie to również wykorzystywanie budynku na cele własne podatnika po wybudowania lub ulepszeniu.

Nowa definicja będzie obowiązywać od 1 września 2019 r.

Dlaczego jest to istotna zmiana?

Definicja pierwszego zasiedlenia ma konstytutywne znaczenie przy zastosowaniu zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie z VAT obejmuje dostawy budynków, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej 2 lata. W związku z nowelizacją definicja pierwszego zasiedlenia będzie zgodna z unijnymi przepisami. Ze zwolnienia z VAT skorzysta więcej podatników. Pierwsze zasiedlenie  od 1 września to nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Jest to także rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne.