Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez prezydenta. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć już dziś

Gorące tematy Finanse Firma Praca Dołącz do dyskusji (281)
Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez prezydenta. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć już dziś

Tarcza antykryzysowa 4.0 została podpisana przez Andrzeja Dudę i trafiła do Dziennika Ustaw. Zacznie obowiązywać od 24 czerwca 2020 r. Wprowadza wiele istotnych zmian, oto najważniejsze z nich. 

Tarcza antykryzysowa 4.0 – mikroprzedsiębiorcy

Pełna nazwa nowego aktu prawnego to ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg istotnych zmian dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych jest zawarcie zapisu, że umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać żadnych wniosków o jej umorzenie. Urzędy pracy będą samodzielnie weryfikować, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, do czego był zobowiązany. Dobrą wiadomością jest to, że przepisy mają moc wstecznie obowiązującą, więc osoby, które otrzymały 5 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorców przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – dopłaty do kredytów

Stosownie do zapisów ustawy firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem będą mogły otrzymać oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego. Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Na fundusz, który ma to sfinansować rząd zamierza przeznaczyć ponad 500 milionów złotych, co ma pozwolić dopłacić do kredytów na łączną kwotę około 30 miliardów złotych. Dopłaty do kredytów będą obejmować część odsetek należnych bankom. Tutaj pojawiły się głosy, że rząd tak naprawdę chce pomóc bankom, a nie przedsiębiorcom. Z dopłat będą mogły skorzystać banki, które zawarły odpowiednią umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – wakacje kredytowe

Ustawa wprowadza również wakacje kredytowe. Ucieszą się z nich najbardziej posiadacze kredytów hipotecznych. Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten okres kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, za wyjątkiem ubezpieczenia kredytu. W ciągu 14 dni od otrzymania wniosku kredytobiorcy, bank musi powiadomić go o tym, że wniosek dotarł. Musi go również poinformować o wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Okres kredytowania przesunie się o okres zawieszenia płatności. Co ważne – jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, to musi wybrać jeden, w którym skorzysta z wakacji kredytowych.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zasiłek opiekuńczy

Nowa ustawa wprowadziła zapisy, które umożliwiły wydłużenie okresu pobierania przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku. Było to o tyle istotne, że w okresie od 25 maja do 28 czerwca zasiłek opiekuńczy dla rodziców nie miał podstawy prawnej. Pomimo tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęcał rodziców do składania wniosków o wypłatę tego świadczenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia. Jest to bardzo ważna pomoc dla rodziców, którzy z powodu zamknięcia przedszkoli żłobków nie mogli wrócić do pracy.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w sądownictwie

Ustawa wprowadza możliwość skorzystania z rozpraw online w sprawach karnych. Wcześniejsze przepisy pozwalały na takie rozwiązanie w sprawach cywilnych. Będzie można je stosować w sprawach o tymczasowe aresztowanie. W przypadku, gdy nie ma konieczności doprowadzenia podejrzanego lub oskarżonego do sądu, wtedy wystarczy zapewnienie jego obecności za pomocą urządzeń technicznych pozwalających przesyłać dźwięk i obraz na odległość. Karne rozprawy online budzą jednak wiele kontrowersji, ze względu na to, że mogą naruszać prawo do obrony.

Kolejną zmiana jest zezwolenie sędziom w stanie spoczynku na pełnienie roli wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koordynatorów mediacji. Pełnienie tych funkcji będzie powierzał Minister Sprawiedliwości.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany dla pracodawców i pracowników

Niestety tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera również wiele niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. Pozwala na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok. Wprowadza liczne zmiany w pracy zdalnej. Dodatkowo pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody. Będzie mógł pominąć plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie. Nowe przepisy umożliwiają wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Pracodawca może wystąpić o dofinansowanie pensji pracowników.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – wrogie przejęcia

Zapisy ustawy mają chronić polskie firmy przed przejęciem ich przez firmy, które będą wykorzystywać ich trudną sytuację, wywołaną przez epidemię. O tym, czy dane przejęcie jest wrogie każdorazowo będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczególnie chronione mają być spółki, które mają strategiczne znaczenie. Dodatkową ochroną będą objęte przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem infrastruktury informatycznej, obrotem paliwami, wytwarzające ciepło, oraz zajmujące się przetwórstwem warzyw, mięsa i owoców. Ochroną będzie objęty przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Inwestorzy, którzy chcą nabyć daną firmę, będą musieli o tym powiadomić UOKIK. Jeżlei tego nie zrobią grozi im kara do 50 milionów złotych lub pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat.