Chcesz opłacić gotówką wydatki powyżej 15 tysięcy złotych? Nie zaliczysz ich do kosztów uzyskania przychodu

Firma Podatki dołącz do dyskusji (77) 19.08.2020
Chcesz opłacić gotówką wydatki powyżej 15 tysięcy złotych? Nie zaliczysz ich do kosztów uzyskania przychodu

Tomasz Laba

Faktury opiewające na kwoty powyżej 15 tysięcy złotych przedsiębiorca musi opłacać wyłącznie w formie przelewu. Wydatków opłaconych gotówką nie można ujmować jako koszty uzyskania przychodu. 

Limit transakcji gotówkowych jest rozwiązaniem, które z pewnością pomaga fiskusowi w uszczelnianiu systemu podatkowego. Takie transakcje są bardziej przejrzyste, co ma zniechęcać mniej uczciwych przedsiębiorców do kombinowania. Limit ten sukcesywnie się zmniejsza. Jeszcze kilka lat temu limit płatności gotówką był ustawiony bardzo wysoko, bowiem wynosił 15 tysięcy euro. Wraz z wejściem w życie ustawy prawo przedsiębiorców obniżono go do 15 tysięcy złotych. Od jakiegoś czasu pojawiają się postulaty o zmniejszenie limitu płatności gotówką do kwoty 8 tysięcy złotych.

Pomysł na razie utknął w procesie legislacyjnym. Aż dziw bierze, że nie wprowadzono go do jednej z tarcz antykryzysowych. Z pewnością to rozwiązanie bardziej przełożyłoby się na oszczędności w budżecie niż większość z antykryzysowych rozwiązań. Niemniej jednak aktualnym limitem, o którym muszą pamiętać przedsiębiorcy, jest kwota 15 tysięcy złotych. Wynika ona z art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców.

Art. 19 Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 tysięcy złotych opłacone gotówką to nie koszty

Bardzo ważne jest to, że ten obowiązek dotyczy również płatności częściowych. Na przykład gdy strony umowy o wartości wyższej niż 15 tysięcy złotych dokonują w jej ramach częściowych płatności. Konsekwencją zignorowania powyższego limitu jest brak możliwości ujęcia takich faktur jako koszty uzyskania przychodu. W tym celu należy mieć na uwadze brzmienie art. 22p ustawy o podatku dochodowym

Art. 22p 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub (…)

Jeżeli części płatności przedsiębiorca dokona gotówką, a części przelewem, to części opłaconej gotówką również nie może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Stanowisko fiskusa w tej kwestii jest bardzo stanowcze. Do tego stopnia, że nawet wpłaty gotówki na rachunek bankowy kontrahenta jako formy opłacenia faktury nie traktuje się jako przelew bankowy rozumiany w świetle powyższych przepisów. Potwierdza to wydana przez Dyrektora KIS interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.140.2020.2.PB.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, płatność za zakupione towary powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, tj. zostać przelana z rachunku bankowego Wnioskodawcy na rachunek bankowy kontrahenta. Tylko w takim przypadku płatność (płatności dokonane w ramach transakcji) może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zapłata z tytułu zakupionych przez Wnioskodawcę środków farmaceutycznych poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie spełnia warunków dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.