Emerytura i renta nie są dane raz na zawsze. W niektórych sytuacjach mogą zostać zawieszone

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (1)
Emerytura i renta nie są dane raz na zawsze. W niektórych sytuacjach mogą zostać zawieszone

Jeśli Twój dziadek lub babcia chcą dorobić do swojej emerytury lub renty, to powinieneś ich ostrzec o przykrych konsekwencjach. Dodatkowy zarobek może bowiem spowodować, iż świadczenie emerytalne lub renta zostaną zawieszone albo zmniejszone. Kiedy zawieszenie emerytury lub renty będzie możliwe?

Pamiętajmy, że prawo do emerytury/ renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu. Także na wniosek złożony przez emerytura bądź rencistę. Prawo do pobierania świadczeń emerytalnych/rentowych ulega zawieszeniu w określonych okolicznościach:

A. Zawieszenie emerytury lub renty – z powodu kontynuowania zatrudnienia

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta. O ile dalszym ciągu emeryt świadczy w dalszym ciągu pracę na rzecz pracodawcy, u którego uprzednio pracując nabył prawo do emerytury.

B. Zawieszenie emerytury lub renty – z powodu osiągania określonego przychodu

Ponadto, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba ulega zawieszeniu, w przypadku osiągnięcia dochodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał kalendarzowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza przeciętną wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

C. Zawieszenie emerytury lub renty – zawieszenie prawa do renty rodzinnej z powodu osiągania określonego przychodu

Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Ponadto, wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

Co istotne, wznowienie wypłaty emerytury lub renty nie może nastąpić szybciej niż po ustaniu okoliczności zawieszenia emerytury/renty tj. w rzeczywistości po stwierdzeniu nieosiągania określonego pułapu przychodów albo rozwiązaniu stosunku pracy. Dokładniej zaś od miesiąca ustania przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszony został wniosek o wznowienie wypłaty lub została wydana decyzja z urzędu w tym zakresie.

Kiedy nie dojdzie do zawieszenia emerytury/ renty?

Świadczenie emerytalne oraz renta nie zostaną zawieszone bądź zmniejszone i to niezależnie od wysokości przychodu, jaki osiągasz – jeżeli masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

Zatem jeśli zamierzasz pracować na emeryturze i jesteś już w powszechnym wieku emerytalnym, to Twoje świadczenie emerytalne nie zostanie zmniejszone/zawieszone, jeżeli podejmiesz zatrudnienie po przyznaniu emerytury. Natomiast, jeśli kontynuujesz – bez rozwiązania stosunku pracy pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, wówczas świadczenie zostanie zawieszone.