Ile pieniędzy będziesz musiał oddać, jeżeli dostałeś subwencję z tarczy finansowej PFR?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (411)
Ile pieniędzy będziesz musiał oddać, jeżeli dostałeś subwencję z tarczy finansowej PFR?

Pandemia koronawirusa przyniosła wiele problemów w gospodarce. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez rząd mających na celu ratowanie polskich firm i miejsc pracy jest pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to pomoc całkowicie bezzwrotna. Zwrot subwencji z tarczy finansowej może wynosić aż do 75% otrzymanej kwoty. I w głównej mierze zależy od tego, czy przedsiębiorca zdołał utrzymać stan zatrudnienia.

Zwrot subwencji z tarczy Finansowej – warianty zwrotu

Po 12 miesiącach od daty decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju o przyznaniu subwencji zostanie określone w jakiej kwocie przedsiębiorca będzie zobowiązany ją zwrócić. Zwrot subwencji z tarczy finansowej dla mikrofirm jest możliwy do spłaty w ratach. Nie może być ich więcej niż 24, a spłata rozpoczyna się od 13. miesiąca od daty otrzymania środków. Istnieją trzy warianty zwrotu zależne od sytuacji przedsiębiorcy.

1. Zwrot w wysokości 100% otrzymanych środków

Konieczność zwrotu całości subwencji zachodzi w kilku ściśle określonych przypadkach. Jest tak, gdy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji dochodzi do zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dzieje się tak również, gdy została otwarta likwidacja przedsiębiorstwa lub postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne.

2. Zwrot w wysokości 25% otrzymanych środków

Każdy przedsiębiorca, który otrzymał dotację i prowadził działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji obowiązkowo zwraca 25% tej kwoty. Drugim warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia. Przedsiębiorca musi zatrudniać w tym okresie średnio tylu pracowników, ilu wykazał we wniosku o przyznanie subwencji. Pod uwagę bierzemy stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

3. Zwrot w wysokości 75%-100% otrzymanych środków

Co jeśli mimo otrzymanej pomocy finansowej przedsiębiorcy nie udało się utrzymać stanu zatrudnienia? Będzie musiał zwrócić większą kwotę dotacji zależną od skali redukcji zatrudnienia. Jeśli będzie wynosiła nie więcej niż 50%  przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dodatkowo do 50% kwoty subwencji. W przypadku redukcji zatrudnienia większej niż 50% dodatkowa kwota zwrotu będzie wynosiła 50%. Oznacza to, że pracodawca, który zwolni większą część swoich pracowników, musi liczyć się z tym, że po roku do zwrotu będzie aż 75% otrzymanych środków (25% obowiązkowego zwrotu + 50% zwrotu z tytułu redukcji zatrudnienia = 75% zwrotu).

Od powyższych reguł jest wyjątek – gdy mikroprzedsiębiorca zanotował ponad 75% spadek przychodów ze sprzedaży. PFR może zmienić decyzję o wysokości zwrotu subwencji, biorąc pod uwagę sytuację konkretnego podmiotu.

Zwrot subwencji z tarczy finansowej i skala redukcji zatrudnienia – jak obliczyć?

Każdy przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie będzie musiał zwrócić 25% jej wysokości. Jednak jeśli w ciągu roku będzie musiał zwolnić pracowników – będzie go obowiązywał dodatkowy zwrot subwencji z tarczy z tytułu redukcji zatrudnienia. Jak go wyliczyć? Według regulaminu podanego przez Polski Fundusz Rozwoju należy pomnożyć wartość otrzymanej subwencji przez skalę redukcji zatrudnienia. Mikroprzedsiębiorca skalę redukcji zatrudnienia oblicza dzieląc średnią liczbę zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od otrzymania dotacji przez stan zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Wynik pomniejszamy o 1.

Przykład: Pani Beata złożyła wniosek o dofinansowanie w maju 2020 r. i otrzymała 60.000 zł dofinansowania. W stanie zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r. wykazała, że zatrudnia 5 pracowników. W listopadzie 2020 r. zwolniła jednak  2 pracowników. Jak obliczyć zwrot subwencji z Tarczy Finansowej w tym przypadku?

Najpierw należy obliczyć skalę redukcji zatrudnienia. Średnia liczba zatrudnionych wynosi 4, ponieważ przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienie wynosiło 5 pracowników a przez kolejne 6 miesięcy 3 pracowników. A więc 4 pracowników (średnie zatrudnienie) /5 pracowników  (stan zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r.) -1 = 0,8 -1 = – 0,2.

Do wyliczeń bierzemy wartość 0,2. Następnie obliczamy jaki będzie zwrot subwencji z tarczy z tytułu redukcji zatrudnienia. Mnożymy wartość otrzymanej kwoty przez skalę redukcji zatrudnienia. W tym przypadku 60.000 * 0,2 = 12.000 zł.

Całkowita kwota zwrotu liczymy następująco 15.000 zł ( obowiązkowy zwrot 25% kwoty dofinansowania) + 12.000 zł (zwrot z tytułu redukcji zatrudnienia = 27.000 zł. Oznacza to, że u pani Beaty zwrot subwencji z tarczy finansowej będzie wynosić 45%. Gdyby nie zwolniła pracowników musiałaby zwrócić kwotę prawie o połowę niższą (15.000 zł).

Pracodawca powinien zatem zastanowić się przed zwolnieniem pracownika czy będzie to dla niego korzystne finansowo.