Błąd biura rachunkowego nie zdarza się często, jednak osoba poszkodowana przez firmę może domagać się odszkodowania

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Błąd biura rachunkowego nie zdarza się często, jednak osoba poszkodowana przez firmę może domagać się odszkodowania

Powierzając rozliczanie podatków profesjonalnej firmie, mamy nadzieję, że dochowa ona wszelkich niezbędnych procedur i wykona swoje obowiązki najlepiej jak może. Jednak nie zawsze tak się dzieje, a błędy biura rachunkowego  zdarzają się co jakiś czas. Czasami osoby poszkodowane nie wiedzą, czy uda się podjąć działania prawne, pomimo tego, że błąd biura spowodował bardzo duży uszczerbek w ich finansach.

Błąd biura rachunkowego nie powoduje automatycznej odpowiedzialności firmy za jego popełnienie

Odpowiedzialność biura rachunkowego za popełnione błędy wynika z art. 471 Kodeksu cywilnego:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność za popełnione przez biuro rachunkowe błędy jest automatyczna. To na kliencie spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, a powstałą w związku z tym szkodą.

Warto także pamiętać, że nawet w przypadku powstania straty majątkowej klienta na skutek działania biura rachunkowego, to podatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

Klient biura może jednak domagać się odszkodowania za popełnione przez firmę błędy

Pomimo tego, że to klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, może on także domagać się odszkodowania od biura rachunkowego. Odszkodowanie może być wypłacone np. z polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej biura. Odszkodowanie od biura rachunkowego może być wypłacane nie tylko wtedy, gdy błąd biura będzie wynikał z nieumyślnego działania. Klient może domagać się także zadośćuczynienia za błędy, które wynikają z rażącego niedbalstwa czy działania całkowicie umyślnego.

Klient, który został poszkodowany przez działalność biura rachunkowego, powinien w jak najszybszym czasie skontaktować się z nim, a także złożyć oficjalne zgłoszenie o odszkodowanie. Do likwidacji szkody potrzebny będzie także numer OC polisy biura rachunkowego.

Klient może także złożyć reklamację, zawiadomienie do prokuratury lub wnieść sprawę do sądu

Osoba poszkodowana ma możliwość wniesienia reklamacji na usługi biura. Jednak z zapisów umowy może wynikać, że rękojmia została całkowicie wyłączona. W takim wypadku klient może wnieść sprawę do sądu cywilnego lub złożyć zawiadomienie do prokuratury. Poszkodowany klient może złożyć także skargę do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jednak przyniesie ona oczekiwane skutki tylko wtedy, gdy biuro jest zrzeszone w tej organizacji.