Czym jest godziwe wynagrodzenie? Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia?

Praca Dołącz do dyskusji
Czym jest godziwe wynagrodzenie? Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia?

Jaka wypłata zostanie uznana za spełniającą choćby dostatecznie wymagania godziwego wynagrodzenia? Jaką rolę spełnia państwo w zakresie dotyczącym ustalenia poziomu wynagrodzenia? Wyższe wynagrodzenie minimalne od stycznia 2022 roku.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Wynika to wprost z treści art. 13 Kodeksu pracy, a także z założeń polityki państwa w zakresie płac. Gdyż to państwo decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Godziwe wynagrodzenie a minimalne

W rzeczywistości termin „godziwe wynagrodzenie” jest bardzo nieostry. Z całą pewnością nie należy go utożsamiać z pojęciem wynagrodzenia minimalnego. W wyroku z dnia 29 maja 2006 roku Sąd Najwyższy uznał, że – pojęcie „godziwego wynagrodzenia” jest pojęciem niedookreślonym, a próba jego definicji uwzględniać musi nie tylko rodzaj, ilość i nakład pracy (ekwiwalentność wynagrodzenia za pracę, art. 78 § 1 KP), czy też konieczność zapewnienia pracownikowi i jego rodzinie godziwego poziomu życia. 

Równocześnie, w tym samym wyroku SN wskazał, że – z prawa do godziwego wynagrodzenia pracownik nie może wywodzić roszczenia o jego podwyższenie poza żądaniem wyrównania do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

Istotne jest również, aby pojęcie godziwego wynagrodzenia było spójne z ogólną gospodarczą kondycją państwa. W szczególności kondycja ta, wpływająca na przeciętny standard życia obywateli, determinuje pojęcie godziwego poziomu życia. Im bogatsze państwo, czy też region, tym wyższy jest oczekiwany poziom życia, który może zostać uznany za godziwy. Tym samym, pojęcie „godziwego wynagrodzenia” należy rozpatrywać w kontekście nie tylko indywidualnej sytuacji konkretnego stosunku pracy. Konieczne jest również zestawienie ukazujące szerszą perspektywę. Uwzględniające wskaźniki makroekonomiczne oraz geopolityczne. Ostatecznie to właśnie od tych mierników zależy kształtowanie poziomu wynagrodzeń w sferze publicznej.

Ponadto, za godziwe wynagrodzenie należy uznać takie, które spełnia przesłanki wskazane w treści art. 78 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy
oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy

Wynagrodzenie minimalne – Polski Ład

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mające wejść w życie przepisy w ramach tzw. Polskiego Ładu przewidują wzrosty minimalnych pensji. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartej umowy o pracę wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. To 210 zł więcej, niż aktualnie obowiązująca minimalna  pensja (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5%.