Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe, choć z pewnymi ograniczeniami

Finanse Dołącz do dyskusji (379)
Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe, choć z pewnymi ograniczeniami

Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe – i chodzi nie tylko o małżonka, ale także o wskazane wcześniej osoby. Dotyczy to zarówno składek zgromadzonych na subkoncie ZUS jak i w ramach Otwartego Funduszu Emerytalnego. Należy jednak pamiętać, że dziedziczone mogą być wyłącznie składki z tzw. II filaru. 

Dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS jest możliwe, dotyczy to jednak wyłącznie składek z tzw. II filaru. Środki zgromadzone przez zmarłego w ramach I filaru nie podlegają dziedziczeniu. Po śmierci ubezpieczonego środki pozostają w FUS, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeznacza się je na świadczenia dla innych emerytów.

Inaczej jest ze środkami zgromadzonymi na subkoncie ZUS i w OFE – są one częścią majątku danej osoby, dlatego też podlegają dziedziczeniu. Mogą trafić do małżonka, osób wskazanych przez zmarłego lub spadkobierców. Jak to się odbywa? Po prostu składki zgromadzone na subkoncie zmarłego w ZUS i w OFE trafiają na odpowiednie subkonta osoby dziedziczącej składki. To oznacza z kolei, że emerytura spadkobiercy składek będzie w przyszłości odpowiednio powiększona. W pierwszej kolejności składki dziedziczy małżonek. Warunek jest jednak jeden – małżonkowie musieli pozostawać w ustawowej wspólności majątkowej. Małżonek może odziedziczyć połowę środków zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa. Drugą połową dziedziczą osoby wskazane przez ubezpieczonego, czyli uposażeni.

Jeśli jednak ubezpieczony nie zawarł związku małżeńskiego, to środki, które zgromadził w ramach II filaru muszą być wypłacone spadkobiercom lub osobom wcześniej wskazanym przez ubezpieczonego, w proporcjach, które również ustalił ubezpieczony. Co ważne, dziedziczone środki nie zostaną przelane na subkonta ZUS i OFE uposażonych, tylko będą wypłacone bezpośrednio.

Procedura dziedziczenia składek

Należy pamiętać o tym, że to w obowiązku małżonka lub uposażonych jest zwrócenie się o wypłatę środków po zmarłym. To oni muszą powiadomić ZUS o śmierci ubezpieczonego oraz w ramach potwierdzenia przedstawić niezbędne dokumenty, m.in. akt zgonu. Dziedziczenie składek ZUS z subkonta ZUS i OFE jest możliwe tylko wtedy, gdy zmarły nie zaczął pobierać jeszcze świadczenia emerytalnego.