Edukacja domowa – kto może się zakwalifikować, jak uzyskać zgodę i ile mogą zyskać rodzice

Codzienne Dołącz do dyskusji
Edukacja domowa – kto może się zakwalifikować, jak uzyskać zgodę i ile mogą zyskać rodzice

Edukacja domowa to dobry pomysł na duże oszczędności w domowym budżecie. Pozwala też na rozwijanie zainteresowań i podtrzymuje więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Zakwalifikowanie dziecka do przejścia na formę edukacji domowej oraz uzyskanie zgody nie jest wcale trudne. 

Edukacja domowa – dla kogo 

W Polsce dzieci pomiędzy 6 a 18 rokiem życia muszą się uczyć. Aby móc uczyć dziecko w domu należy uzyskać zgodę dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko formalnie zostało przyjęte. W tej sytuacji w roli nauczyciela występuje rodzic, opiekun prawny lub osoby przez nich wskazane. Osoby uczące dzieci w edukacji domowej, aby to robić, nie muszą być zawodowymi nauczycielami. Nie muszą też kończyć żadnych specjalnych studiów ani uczestniczyć w szkoleniach. Warunkiem uzyskania zgody na edukację domową oprócz odpowiedniego wieku dziecka jest też pozytywne zaopiniowanie tego faktu przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pracownik takiej poradni oceni czy dziecko może uczyć się w domu.

Jak uzyskać zgodę na edukację domową

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej należy sporządzić następujące dokumenty:

  • wniosek o zezwolenie na edukację domową,
  • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dotyczące zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki,
  • zobowiązanie rodzica / opiekuna prawnego, iż dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Wszystkie trzy wyżej wskazane dokumenty sporządza się samodzielnie. A następnie wraz z opinią z poradni, składa się je u dyrektora placówki dydaktycznej, do której uczęszcza dziecko lub do której zostało przyjęte. Przy czym nie ma ograniczenia czasowego, tj. można również wnioskować o edukację domową w trakcie roku szkolnego. Dyrektor w ciągu 30 dni kalendarzowych zobowiązany jest wydać decyzję w tej sprawie. W razie negatywnej decyzji można się od niej odwołać do kuratora oświaty.

Ile mogą zyskać rodzice

Ucząc dziecko w domu, nie możesz liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne, ponieważ subwencję za ucznia otrzymuję i tak szkoła, do której zapisane jest dziecko. Gdzie zatem zyski w rzeczywistości? Brak konieczności zakupu tornistra, regulowania składek klasowych, opłat za Radę Rodziców, ogromnej ilości zeszytów, przyborów, które wiecznie gdzieś giną. Kolejną oszczędnością jest czas, jaki należy poświęcić na dojazdy oraz naukę. Przy dobrej organizacji pracy nauka w warunkach domowych idzie dużo szybciej. W wielu przypadkach nie bez znaczenia pozostaje koszt dojazdów do szkoły, który może mocno obciążać domowy budżet. Pomimo iż obecnie rodzice nie otrzymują żadnych pieniędzy za edukację domową, to emerytura dla rodziców uczących dzieci być może będzie kiedyś możliwa do uzyskania.

Cofnięcie zgody na edukację domową jest możliwe

W niektórych przypadkach możliwe jest cofnięcie zgody na edukację domową przez dyrektora. Ma to miejsce w przypadku, gdy dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów z nieusprawiedliwionego powodu, bądź po prostu ich nie zda. Cofnięcie zgody możne również nastąpić, gdy okaże się, że zgoda ta jest nieważna, bądź rodzic / opiekun prawny złoży wniosek o jej cofnięcie.