Jak zarejestrować się do BDO? Kogo wpisze marszałek województwa, a kto musi złożyć wniosek samodzielnie?

Firma dołącz do dyskusji (817) 15.12.2019
Jak zarejestrować się do BDO? Kogo wpisze marszałek województwa, a kto musi złożyć wniosek samodzielnie?

Edyta Wara-Wąsowska

Z rejestrem BDO zazwyczaj wiążą się dwie wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczy tego, które firmy muszą dokonać wpisu. Druga – jak właściwie zarejestrować się do BDO. Przedsiębiorca może dopełnić odpowiednich formalności na kilka sposobów. 

Rejestr BDO. Kto zostanie dopisany do rejestru przez marszałka województwa?

Przedsiębiorcy, którzy upewnili się, że muszą być wpisani do rejestru BDO, powinni dopełnić formalności z tym związanych. Nie zawsze jednak to oni sami są zobowiązani do składania odpowiedniego wniosku. W niektórych przypadkach robią to za nich marszałkowie województw, którzy prowadzą rejestr BDO. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Wyżej wymienieni nie muszą zatem składać żadnego wniosku – do rejestru BDO wpisze ich marszałek województwa.

Kto musi samodzielnie złożyć wniosek?

Część przedsiębiorców musi zatroszczyć się o wpis do rejestru BDO na własną rękę. Są to podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • podmioty wprowadzające na terytorium kraju takie produkty jak oleje, preparaty smarowe i oleje pneumatyczne, pojazdy, sprzęt elektroniczny (po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele), baterie, akumulatory, produkty w opakowaniach,
 • podmioty prowadzące recykling i odzysk odpadów powstałych z produktów takich jak oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne, sprzęt elektroniczny, opakowania po produktach,
 • organizacje odzysku, punkty zbierania odpadów, stacje demontażu, zakłady przetwarzania sprzętów elektrycznych lub elektronicznych, podmioty zajmujące się transportem odpadów.

Pełną listę podmiotów, które muszą złożyć odpowiedni wniosek, można znaleźć w ujednoliconym tekście ustawy.

Jak zarejestrować się do BDO?

Jak zatem zarejestrować się do BDO? Sprawę można załatwić na trzy sposoby. Przedsiębiorca może wybrać się do urzędu, wypełnić wniosek listownie lub elektronicznie.

W przypadku wizyty w urzędzie marszałkowskim lub składania wniosku listownie, przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, który znajdzie na stronie biznes.gov.pl (Sprawy przedsiębiorcy/Obowiązki przedsiębiorcy/Chcę wypełniać obowiązki środowiskowe/Wpis do rejestru BDO). Do wniosku składanego w tej formie należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (ale tylko w wypadku, gdy przedsiębiorca musi jej dokonać),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru.

Część przedsiębiorców jest zobowiązana również do złożenia dodatkowych dokumentów. Dotyczy to podmiotów wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, organizacji odzysku, podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy oraz organizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dokładny spis dokumentów można znaleźć na wymienionej wyżej stronie, z której pobiera się wniosek.

Marszałek województwa dokona wpisu w ciągu 30 dni od złożenia przez przedsiębiorcę poprawnego i kompletnego wniosku. Przedsiębiorca otrzyma wtedy zaświadczenie z indywidualnym numerem rejestrowym, a także login i hasło do BDO.

Przedsiębiorcy, którzy chcą dopełnić formalności elektronicznie, mogą to zrobić za pośrednictwem strony (przycisk „Załatw online”).