Jesteś spadkobiercą osoby prowadzącej firmę. Sprawdź jakie masz prawa do firmowych pieniędzy na rachunku bankowym

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (16)
Jesteś spadkobiercą osoby prowadzącej firmę. Sprawdź jakie masz prawa do firmowych pieniędzy na rachunku bankowym

Śmierć osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawsze jest wyzwaniem dla jego spadkobierców. Sprawy formalne ułatwia oczywiście zarząd sukcesyjny. Niektóre kwestie spoczywają jednak w dalszym ciągu na spadkobiercach, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Jakie prawa ma spadkobierca posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w związku z jednoosobową działalnością gospodarczą?

Jak kształtują się sprawy finansowe po śmierci przedsiębiorcy?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest o tyle problematyczna po śmierci przedsiębiorcy, gdyż na ogół jest ona ściśle związana z jego sprawami osobistymi. W sporej części jest to jej istota. Zwłaszcza w kwestiach finansowych. W tym zakresie istotna jest kwestia posiadanych rachunków firmowych i zgromadzonych na nich środków. To właśnie konto firmowe jest w końcu źródłem pieniędzy często stanowiących istotną część kwoty pozwalającej na utrzymanie rodziny.

Śmierć przedsiębiorcy jest problematyczna nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim finansowych. Jakie prawa do pieniędzy ma pozbawiona dochodu rodzina?

Jakie prawa do rachunku bankowego ma spadkobierca przedsiębiorcy?

Jak wiadomo umowa zawierana w związku z prowadzeniem rachunku bankowego może rozwiązać się po śmierci przedsiębiorcy. Kwestia ta zależy od zawartej umowy oraz ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Sprawa dostępu do firmowych pieniędzy w duże mierze zależy od tego czy zarząd sukcesyjny został ustanowiony, czy nie. W momencie ustanowienia zarządu osoba zobowiązana w sposób płynny przechodzi do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Z dokonywanych działań rozlicza się przed spadkobiercami. Sytuacja zmienia się jeżeli zarząd nie został ustanowiony.

Spadkobiercy takiego przedsiębiorcy mają dość ograniczone możliwości działania. Ogólne zasad dziedziczenia majątku spadkodawcy, gwarantują co prawda spadkobiercom zmarłego możliwość zachowania ciągłości prowadzenia rachunku bankowego przedsiębiorstwa. Z treści art. 922 § 1 oraz 2 k.c. wynika pośredni obowiązek prowadzenia przez bank rachunku bankowego przedsiębiorcy pomimo jego śmierci. Takie konto nie ulegnie więc rozwiązaniu, ale nie oznacza to, że spadkobiercy będą mogli korzystać ze zgromadzonych na nim środków.

Spadkobierca ma jedynie prawo do uzyskania informacji o prowadzeniu rachunku bankowego. Może to zrobić poprzez złożenie wniosku o informację z Centralnej informacji o rachunkach bankowych. Centralna informacja zawiera dane na temat wszelkich rachunków bankowych. Również tych prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Spadkobierca po złożeniu wniosku w banku otrzyma informacje z wykazem wszystkich rachunków bankowych zmarłego. Zostanie w niej wskazany również bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowej prowadząca przedmiotowy rachunek, numer rachunku oraz informacją o ewentualnym dalszym prowadzeniu tego rachunek.

Dostęp do zgromadzonych na rachunku pieniędzy spadkobiercy uzyskają dopiero po otrzymaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.