Jeśli Poczta Polska domaga się zaległej opłaty za abonament RTV, lepiej sprawdzić daty. Czasem można uniknąć najgorszego

Podatki Dołącz do dyskusji
Jeśli Poczta Polska domaga się zaległej opłaty za abonament RTV, lepiej sprawdzić daty. Czasem można uniknąć najgorszego

Jeżeli Poczta Polska domaga się od ciebie pieniędzy za niezapłacony abonament, to lepiej zwróć uwagę na daty. Może się okazać, że część zobowiązania zdążyła się przedawnić. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych podatków, przedawnienie abonamentu RTV następuje po 5 latach.

Przedawnienie abonamentu RTV następuje po 5 latach, ale dopiero od końca roku, w którym upłynął termin płatności

Uchylanie się od podatku od posiadania radia lub telewizora, nazwanego dla zmyłki „opłata abonamentową”, wciąż pozostaje jednym ze sportów narodowych Polaków. Powodów niepłacenia abonamentu RTV jest wiele: od zwykłej niewiedzy, po formę protestu przeciwko temu, czym w ostatnich latach stały się media publiczne. Niezależnie od pobudek, którymi kierują się niesumienni abonenci, istnieje ryzyko, że po zaległy abonament RTV upomni się Poczta Polska albo wręcz Urząd Skarbowy. Czy to oznacza, że nie mamy wyjścia i powinniśmy zapłacić, albo państwo w postępowaniu egzekucyjnym weźmie sobie samo? Nie zawsze.

Kluczowe okazują się daty. W poprzednich latach dość często zdarzało się, że próbowano ściągać opłaty już przedawnione. Tymczasem takiego roszczenia nie można już egzekwować przy pomocy państwowego aparatu przymusu. Teoretycznie zobowiązany mógłby dobrowolnie uregulować taką należność, ale taki obrót sprawy wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Chyba że abonent nie jest w ogóle świadom, że może takie wezwanie do zapłaty zignorować. Dokładnie na tym opierał się cały ten proceder.

Kiedy następuje przedawnienie abonamentu RTV? Ustawodawca przezornie nie uregulował tej kwestii w ustawie o opłatach abonamentowych. Prawdę mówiąc, w ustawie próżno szukać przepisów jasno wskazujących, które przepisy stosować w przypadku kwestii nieuregulowanych tym aktem. Dzięki temu obywatele mogą . Na szczęście problem rozwiązały za nas sądy administracyjne, które w swoim orzecznictwie wskazywały, jak należy w takiej sytuacji postępować.

Przypomnijmy: już w 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyraźnie stwierdził, że tę konkretną „opłatę” należy taktować jak każde inne zobowiązanie o charakterze podatkowym. Tym samym przedawnienie abonamentu RTV następuje po 5 latach. Termin ten zgodnie z art. 70 §1 ordynacji podatkowej należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Należy przy tym wspomnieć, że tożsame stanowisko zajmowały inne sądy administracyjne. Można więc mówić o stabilnej linii orzeczniczej.

Bieg przedawnienia abonamentu można przerwać tak samo, jak przypadku każdego innego zobowiązania podatkowego

Jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z przepisami ustawo o płatach abonamentowych, abonament RTV należy opłacić z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Oznacza to, że abonament za czerwiec 2023 r. powinniśmy zapłacić w terminie do 23 czerwca. Teoretycznie ustawodawca zostawił nam także możliwość zapłacenia od razu za cały rok. Nie ma to jednak większego znaczenia dla obliczania momentu przedawnienia, bo i tak musimy odczekać do końca roku kalendarzowego. Dopiero wtedy możemy zacząć odliczać 5 lat.

Tym samym nasz hipotetyczny niezapłacony czerwcowy abonament przedawni się dopiero 1 stycznia 2029 r. Rzecz jasna, mechanizm ten działa tak samo w drugą stronę. Z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpiło przedawnienie abonamentu RTV niezapłaconego w 2017 r. Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z marcowym wyrokiem NSA, covidowe zamieszanie prawne nie wpłynęło na bieg przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Nie oznacza to oczywiście, że biegu przedawnienia nie da się przerwać. Wystarczy skuteczne wszczęcie postępowania administracyjnego postępowania egzekucyjnego, o którym abonent został zawiadomiony. Od tego momentu 5 lat musimy liczyć od nowa. Jeżeli wcześniej zdążyliśmy uprosić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o rozłożenie nam zobowiązania abonamentowego na raty, to wówczas bieg przedawnienia ulega zawieszeniu. Kontynuujemy jego naliczanie w chwili, gdy upłynie termin zapłaty ostatniej raty.

Przedawnienie abonamentu RTV ma również pewne nieoczywiste konsekwencje. Z przywoływanego już orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że obywatel nie ma obowiązku przechowywać dowodów nieistnienia obowiązku, który zdążył się przedawnić. Innymi słowy: jeśli wyrejestrowaliśmy radio lub telewizor, to powinniśmy zachować potwierdzenie dokonania tej czynności, ale nie musimy trzymać tego dokumentu w nieskończoność. Jak się łatwo domyślić, dokładnie tego oczekiwało swego czasu od byłych abonentów Poczta Polska.