Prawie 16 tys. mandatów na łączną kwotę 19 mln zł dla polskich pracodawców

Praca dołącz do dyskusji (119) 16.10.2017
Prawie 16 tys. mandatów na łączną kwotę 19 mln zł dla polskich pracodawców

Kasia Bayer

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy zaprezentował dwóm sejmowym komisjom sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęły sprawozdanie, które teraz trafi pod obrady Sejmu. 

Obszerny, prawie dwustustronicowy dokument przedstawia wyniki 82,5 tys. kontroli, które Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w 2016 roku u 67,7 tys. podmiotów. W ich wyniku wykryto ponad 80 tys. różnego rodzaju wykroczeń, jakich dopuścili się pracodawcy. Do najczęstszych należą nieprawidłowości związane z przestrzeganiem czasu pracy, wypłatą wynagrodzeń oraz bezpieczeństwem w miejscu pracy i legalnością zatrudnienia.

W 2016 roku na 2 224 wypadków przy pracy, które badali inspektorzy pracy, 254 zakończyło się skutkiem śmiertelnym. Najwięcej tego typu przypadków, miało miejsce w sektorze budowlanym i spowodowane było upadkiem z wysokości. Jak stwierdzili inspektorzy pracy, większość tego typu wypadków wynika z niewłaściwej organizacji pracy, lub niewystarczającego przeszkolenia w dziedzinie bhp.

Interesujące dane dotyczą również formy zatrudnienia. Inspektorzy badali skalę naruszeń art. 22 Kodeksu pracy, który mówi o istnieniu stosunku pracy. Analizie poddano prawie 4 tys. umów cywilnoprawnych, w większości umów zlecenia i o dzieło, z których aż 37,7% okazało się mieć cechy charakterystyczne dla umów o pracę. W przypadku ujawnienia tego typu naruszeń inspektorzy przede wszystkim wyciągali konsekwencje prawne względem kontrolowanych podmiotów.  Wnosili również do sądów powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. Na 150 powództw na rzecz 238 osób sądy wydały już wyroki pozytywne w 22 przypadkach, część spraw umorzono lub oddalono (16), ale większość jest nadal rozpatrywana.

Inne naruszenia, których dopuszczają się pracodawcy to: niewypłacanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nieprzestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy, nieprawidłowe lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, lub nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych.

Inspektorzy pracy przeprowadzali również kontrole 15 sierpnia i 11 listopada 2016 roku. Sprawdzano, czy w placówkach handlowych przestrzegany jest zakaz pracy w święta. Na 1 311 kontroli w 260 przypadkach stwierdzono naruszenie zakazu, większość z nich w małych placówkach handlowych.

Jednym z ważniejszych problemów jest nielegalne zatrudnienie

W co trzecim kontrolowanym przez PIP podmiocie obywatele polscy zatrudniani są nielegalnie. Ze 199,6 tys. osób pracujących w kontrolowanych podmiotach, 25,2 tys. osób nie posiadało umowy o pracę, było nieterminowo zgłaszane do ubezpieczenia społecznego lub nie było do niego zgłaszane wcale. Jeżeli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców, z których 84% stanowią obywatele Ukrainy, nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono w 17% przypadków.

Jak we wstępie do Sprawozdania napisał ówczesny Główny Inspektor Pracy, Roman Giedrojć, większość nieprawidłowości wynika nie tylko z chęci zysku, ale również  z niewystarczającej znajomości prawa pracy. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i zatrudnianych przez nich osób. W związku z tym w 2016 roku PIP przeprowadziła szereg szkoleń dla pracodawców oraz cykl lekcji dla 54 tys. uczniów. Pozostaje więc mieć nadzieję, że edukacja od czasów szkolnych zwiększy poziom świadomości w społeczeństwie i przyniesie wymierne efekty.