Czy spadek otrzymany w trakcie małżeństwa jest wspólny?

Rodzina Dołącz do dyskusji
Czy spadek otrzymany w trakcie małżeństwa jest wspólny?

Czy drugi z małżonków ma prawo do spadku otrzymanego w trakcie trwania małżeństwa? Spadek w trakcie małżeństwa – o czym warto pamiętać?

Jak wygląda spadkobranie w momencie, gdy znajdujemy się w związku małżeńskim. Czy małżonek spadkobiercy również nabywa prawa do spadku? To jedno z pytań, które z pewnością nurtuje wielu małżonków. Może nie tych, którzy w życiu kierują się koniunkturalizmem, bo z pewnością doskonale sprawdzili wszystkie opcje przed przystąpieniem do małżeństwa. W pierwszej kolejności, aby właściwie odpowiedzieć na tytułowe pytanie musimy ustalić najważniejszą kwestię – czy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Spadek otrzymany w trakcie małżeństwa – wspólność majątkowa

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje – z mocy ustawy – wspólność majątkowa, w zakres której wchodzi dorobek małżonków. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przedmioty, które małżonkowie będą nabywali w trakcie trwania małżeństwa będą wchodziły automatycznie do wspólnego majątku. Dalej każdy z małżonków może posiadać własny, odrębny majątek.

Jak jest ze spadkiem? Kto nabywa prawa do przedmiotów/nieruchomości wchodzących w skład spadku? Zgodnie z treścią art. 33 pkt 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to co małżonek nabywa przez dziedziczenie, zapis windykacyjny oraz darowiznę wchodzi w skład jego majątku osobistego. Gdy zatem spadkobiercą jest tylko jeden z małżonków, to przedmioty wchodzące w skład spadku będą stanowiły wyłącznie jego własność.

Dla przykładu: żona nabywa w drodze dziedziczenia własność nieruchomości po swoich rodzicach, zatem przedmiotowy dom będzie wchodził do jej majątku osobistego.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie po zawarciu małżeństwa zdecydowali się na podpisanie intercyzy? Małżonkowie mogą zadecydować o jej treści samodzielnie, poprzez całkowite lub choćby częściowe zniesienie majątku wspólnego. Mogą ją podpisać zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Jednak na kwestię dziedziczenia intercyza nie ma jakiegokolwiek wpływu. W końcu małżonkowie zawierając małżeńską umowę majątkową wcale nie stają się sobie obcy. Oznacza to, że zastosowanie znajdują dokładnie te same zasady dziedziczenia co w sytuacji, gdyby między nimi istniała małżeńska wspólność majątkowa.

Zatem, gdy małżonek nie spisał testamentu zastosowanie znajdą przepisy dziedziczenia ustawowego. Wówczas, pierwszeństwo do nabycia spadku przypadnie małżonkowi i zstępnym. Gdy małżonkowie nie mięli dzieci to, spadek będzie przysługiwać natomiast małżonkowi zmarłego w wysokości co najmniej ½, a pozostała część trafi do jego rodziców. Dopiero w sytuacji, gdy rodzice, rodzeństwo ani ich zstępni nie będą mogli albo nie będą chcieli dziedziczyć, cały majątek otrzyma małżonek zmarłego.