Taryfikator mandatów 2020. Ile zapłacimy za poszczególne wykroczenia drogowe?

Moto Państwo dołącz do dyskusji (141) 27.08.2020
Taryfikator mandatów 2020. Ile zapłacimy za poszczególne wykroczenia drogowe?

Tomasz Laba

Taryfikator mandatów 2020 wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Określa wysokość kar za poszczególne wykroczenia drogowe. Ile kierowcy zapłacą za poszczególne wykroczenia na drodze?

Taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe został uchwalony w 2003 roku. Niestety akt ten nie zestarzał się dobrze i wysokość kar za poszczególne wykroczenia w 2020 roku w zupełności nie odpowiada wartości pieniądza 17 lat temu. Wynika to z faktu, że taryfikator mandatów 2020 przewiduje kary pieniężne w określonej kwocie. Nikt nie ma wątpliwości, że kwota 500 zł w 2003 roku była znacznie więcej warta niż obecnie. Punktem odniesienia niech będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. W 2003 roku kwota ta wynosiła 800 zł brutto, natomiast wynagrodzenie minimalne 2021 wyniesie aż 2700 zł brutto.

Taryfikator mandatów 2020 jest uregulowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Najwyższym możliwym wymiarem grzywny jest kwota 800 zł, który kierowca może otrzymać za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych.

Taryfikator mandatów 2020 – przepisy ogólne

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pa 100 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób 500 zł

Taryfikator mandatów 2020 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości

 • do 10 km/h do 50 zł
 • o 11-20 km/h od 50 do 100 zł
 • o 21-30 km/h od 100 do 200 zł
 • o 31-40 km/h od 200 do 300 zł
 • o 41-50 km/h od 300 do 400 zł
 • o 51 km/h i więcej od 400 do 500 zł

Taryfikator mandatów 2020 – przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 zł za każdą osobę, ale nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób 100 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów 50 zł

Taryfikator mandatów 2020 – włączanie się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł

Taryfikator mandatów 2020 – wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi ściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł

Taryfikator mandatów 2020 – przecinanie się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł

Taryfikator mandatów 2020 – Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł

Taryfikator mandatów 2020 – holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 100 zł

Taryfikator mandatów 2020 – Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 100 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł
 • Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem Do 300 zł
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł

Taryfikator mandatów 2020 – Używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł
 • Używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł

Taryfikator mandatów 2020 – kierujący

 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami 500 zł
 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł
 • Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia 200 zł
 • Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 300-500 zł

Taryfikator mandatów 2020 – inne wykroczenia

 • Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł
 • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100 zł
 • Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł
 • Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł
 • Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 300 zł

Taryfikator mandatów 2020 – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł