Jeżeli chcesz uzyskać ulgę na kasę fiskalną online, to i tak musisz dostarczyć papierowe wydruki

Firma Podatki dołącz do dyskusji (52) 01.06.2020
Jeżeli chcesz uzyskać ulgę na kasę fiskalną online, to i tak musisz dostarczyć papierowe wydruki

Paweł Grabowski

Ulga na zakup kasy fiskalnej online wynosi maksymalnie 700 zł. Żeby ją uzyskać niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć kilka dokumentów. Pomimo tego, że Krajowa Administracja Skarbowa ma stały pogląd w operacje wykonywane kasą fiskalną, to i tak żąda przedstawienia wydruku miesięcznego raportu sprzedaży. Witajcie w Polsce cyfrowej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje, gdy przedsiębiorca zaczyna korzystać z kasy

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy u których zaistniał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji w kasach rejestrujących mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online. Ulga wynosi 90% ceny zakupu każdej kasy, maksymalnie do 700 zł. Podatnicy odliczają ulgę od podatku należnego. W przypadku, gdy ulga będzie wyższa niż należny podatek, podatnikom przysługuje zwrot różnicy na konto bankowe. Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli korzystanie z kasy fiskalnej, pomimo niespełnienia przesłanek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy. W przypadku podatników, którzy są płatnikami VATu ulgę rozlicza się w składanej deklaracji. Jeżeli jednak podatnicy są zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ich roczna sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekraczała 200 000 złotych, to muszą oni złożyć odpowiedni wniosek.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online na wniosek

Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, wniosek musi zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer NIP,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot.

Do wniosku podatnik musi dołączyć kopię faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej, wraz z kopią dowodu zapłaty całej wartości kasy oraz kopię miesięcznego raportu fiskalnego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży. Niestety nikt w Ministerstwie Finansów nie zwrócił uwagi na pewien szczegół wyróżniający kasy fiskalne online. Umożliwiają one przekazywanie w czasie rzeczywistym oraz automatycznie danych prosto do systemów informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Wirtualna kasa fiskalna przekazuje takie dane jak NIP, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, datę i godzinę sprzedaży. System używany przez KAS gromadzi i analizuje te dane. Tak naprawdę wszystkie raporty mają już u siebie. Wystarczyłoby, żeby urzędnik rozpatrujący wniosek podatnika sam wygenerował raport z właściwej kasy fiskalnej. Możliwość bezpośredniego wglądu w operacje dokonywane za pomocą kasy online stoi w sprzeczności z koniecznością sporządzania raportów przez podatnika. Rozwiązania, które miały usprawnić ten obszar podatkowy niestety nie są wykorzystywane w praktyce.

Jeżeli podatnik złożył wniosek o ulgę, to na jego rozpatrzenie urząd ma 25 dni.