Więcej osób dostanie świadczenia pieniężne od państwa. Wzrośnie też ich wysokość

Finanse Państwo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Więcej osób dostanie świadczenia pieniężne od państwa. Wzrośnie też ich wysokość

Najprawdopodobniej już od przyszłego roku wzrosną kryteria dochodowe dla świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jest już gotowy projekt odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie. To oznacza, że grono beneficjentów pomocy społecznej może się powiększyć.

Więcej osób skorzysta z pomocy społecznej? Rząd chce podniesienia kryteriów dochodowych

Część osób jest uprawniona do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; głównym kryterium jest kryterium dochodowe, które co 3 lata podlega weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej; weryfikacją zajmuje się Instytut Pracy i Praw Socjalnych. Okazuje się, że najnowsze badanie progu interwencji socjalnej wskazały na konieczność podniesienia kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – stąd też powstał rządowy projekt podnoszący próg dochodowy. Od przyszłego roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wzrośnie do 1010 zł na osobę (obecnie wynosi 776 zł), natomiast w przypadku gospodarstw, które są zamieszkane przez co najmniej dwie osoby, próg wyniesie 823 zł na osobę (podczas gdy obecnie wynosi 600 zł). Tym samym zmiana jest znacząca – i pozwoli na skorzystanie ze wsparcia większej grupie obywateli.

Co istotne, rządowy projekt zakłada nie tylko podniesienie kryterium dochodowego dla świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ale też – zmianę częstotliwości badań progu interwencji socjalnej. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, który został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji,

Równocześnie ostatnie 3 lata ujawniły, że weryfikacja kryteriów dochodowych tylko co 3 lata powoduje, że z roku na rok zwiększa się luka między obowiązującymi kryteriami dochodowymi a obowiązującym progiem interwencji socjalnej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi aktualnie prace w kierunku corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zmiana wysokości kwot kryterium dochodowego pociąga za sobą konieczność zmiany kwot stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 229 zł. Ponadto zmieni się również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego określonego w art. 9 ust. 6 ustawy o kwotę 114 zł. Tym samym kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie do kwoty 2066 zł, maksymalna kwota zasiłku stałego do poziomu 1229 zł, natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego do kwoty 459 zł.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2025 r.