– Uniewinniam Pana. – Wysoki Sądzie, czy to znaczy, że mogę zatrzymać te obrazy?

Gorące tematy Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (26) 07.03.2016
– Uniewinniam Pana. – Wysoki Sądzie, czy to znaczy, że mogę zatrzymać te obrazy?

Cezary Adamczyk

Tytuł postu to nawiązanie do pewnego sądowego dowcipu. Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzutu kradzieży obrazów, na co ten po usłyszeniu wyroku zapytał sędziego czy w związku z tym przedmiotowe obrazy może zachować. W niniejszym poście, inspirowanym także odnalezieniem noża w ogródku OJ Simpsona, napiszę słów kilka o zagadnieniu jakim jest wznowienie postępowania karnego.

Zasadą wynikającą z kodeksu postępowania karnego jest to, że wyrok prawomocny może zostać wzruszony jedynie poprzez szczególne środki zaskarżenia. Jednym z takich środków zaskarżenia jest skarga o wznowienie postępowania.

Postępowanie można wznowić przy tym na korzyść lub na niekorzyść oskarżonego, przy czym owa ,,korzyść” zgodna jest co do zasady z powszechnym jej rozumieniem.

Wznowienie postępowania karnego

Katalog wznowienia postępowania karnego na korzyść oskarżonego jest dość szeroki, przy tym nie da się ukryć, że przesłanki te w swej treści są skomplikowane dla przeciętnego człowieka, a ich interpretacja w orzecznictwie jest jeszcze bardziej skomplikowana.

Wpis dotyczy głównie przepisów, ale w mojej ocenie dobrze się z nim zapoznać, gdyż kto wie co przyniesie przyszłość i być może to właśnie Ty lub Twoi bliscy będziecie zainteresowani wznowieniem postępowania karnego.

Przesłanki wznowienia postępowania wyłącznie na korzyść oskarżonego występują, gdy:

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie;

  • po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że: skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze, skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu;
  • gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
  • gdy sąd wznowi postępowania z urzędu w sytuacji określonej w przepisie art. 439 pkt 9-11 kpk

Natomiast przesłanki wznowienia postępowania karnego na jego niekorzyść są dość wąskie:

  • skazany, któremu nadzwyczajnie złagodzono karę, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji,
  • uchylono lub zmieniono prawomocny wyrok na podstawie którego ,,umorzono sprawę”.

Zarówno na korzyść jak i niekorzyść oskarżonego można wznowić postępowanie w przypadku, gdy w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia.

Skarga o wznowieni jest na tyle skomplikowana, że musi ją sporządzić radca prawny lub adwokat. Założenie to jest w pełni słuszne, gdyż przeciętny obywatel nie jest w stanie poradzić sobie z tak skomplikowanym środkiem zaskarżenia, co więcej nawet profesjonalny pełnomocnik musi włożyć wiele wysiłku w to, by środek taki przygotować poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Przestępstwo stanowiące podstawę wznowienia to np. fałszywe zeznanie, opinia, tłumaczenie lub oświadczenie czy też wpływanie przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe sądu.

Czy gdyby OJ Simpson był Polakiem i był sądzony wg naszej procedury karnej to czy odnalezienie noża mogłoby pozwolić na wznowienie postępowania karnego? W ocenie autora postu, w świetle literalnej treści przepisów – nie. Jeśli macie odmienne zdanie, poparte argumentami zachęcam do komentowania.

Nadto w pewnych przypadkach postępowanie można wznowić na wniosek oskarżonego z powodu niektórych uchybień proceduralnych.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.