Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku. Nie ma dobrych informacji dla tych, którzy stracą pracę – chodzi o wysokość świadczenia

Praca Dołącz do dyskusji (1)
Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku. Nie ma dobrych informacji dla tych, którzy stracą pracę – chodzi o wysokość świadczenia

Chociaż każdy wolałby go uniknąć, to jednak może tak się zdarzyć, że będziemy zmuszeni skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Okazuje się jednak, że nie każdemu taka pomoc przysługuje i nie od pierwszego dnia bez pracy. Kto ma do niego prawo i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku?

Pomoc finansowa dla tych, którzy stracili pracę, w żadnym wariancie nie zbliża się nawet do wynagrodzenia minimalnego

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku nie uległ zwiększeniu. Tak jak w poprzednim roku, kiedy to we wrześniu został powiększony, wynosi:

  •  1200,00 złotych miesięcznie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • 942,30 złotych miesięcznie przez pozostały czas posiadania prawa do zasiłku.

Powyższe kwoty przysługują tym, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze przepracowanych pięciu lat, to jego zasiłek jest obniżony do 80% i wynosi:

  • 960,00 złotych miesięcznie przez pierwsze 90 dni,
  • 753,90 złotych miesięcznie przez pozostały czas posiadania prawa do zasiłku.

Jeżeli ktoś ma przepracowane już ponad 20 lat, to może liczyć na zwiększoną pomoc. W takim przypadku osobie niezatrudnionej przysługuje 120% zasiłku, czyli:

  • 1440,00 złotych miesięcznie przez pierwsze 90 dni,
  • 1130,80 złotych miesięcznie przez pozostały czas posiadania prawa do zasiłku.

Wszystkie te ujęte kwoty wskazane są w wartościach brutto. Oznacza to, że w standardowej sytuacji, gdzie ktoś otrzymuje 1200 złotych zasiłku, to na jego konto bankowe wpłynie 1025 złotych. To już jest kwota, która nie pozwala na zaspokojenie najpotrzebniejszych wydatków w większości przypadków. A i tak jest to jedna z większych form pomocy.

Jeżeli ktoś nie przepracował jeszcze pięciu lat, to po trzech miesiącach zasiłku w wyższej wysokości, za kolejne miesiące otrzyma 660,05 złotego na rękę.

Maksymalny wymiar czas, kiedy otrzymywany jest zasiłek to 12 miesięcy, ale tylko wtedy, gdy mieszkamy tam, gdzie jest duże bezrobocie

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku może być pobierany przez określony czas. Standardowo jest to 180 dni. W sytuacjach wyjątkowych może być to czas przedłużony do 365 dni. Ma to miejsce, jeżeli jest spełniony jeden z warunków:

  •  bezrobotny mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia na 30 czerwca roku poprzedniego jest wyższa niż 150% średniej stopy bezrobocia w kraju,
  • osoba ma powyżej 50 roku życia i posiada 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • osoba ma na utrzymaniu minimum jedno dziecko do 15 roku życia, a małżonek lub małżonka jest także bez pracy i nie ma prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez daną osobę,
  • osoba samotnie wychowuje minimum jedno dziecko do 15 roku życia.

Zasiłek może być wydłużony w przypadku kobiet o czas, który przysługiwałby im, gdyby mogły uzyskać zasiłek macierzyński, jeżeli urodzą dziecko w czasie otrzymywania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Chociaż same kwoty pomocy nie są oszałamiające, to też nie każdy ma możliwość z nich skorzystać. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku, trzeba spełniać pewne kryteria

Przede wszystkim należy być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy i nie znaleźć tam interesującej oferty zatrudnienia. Oprócz tego, aby móc liczyć na pomoc finansową, w okresie 18 miesięcy poprzedzających datę zarejestrowania się w Urzędzie Pracy trzeba przez co najmniej rok być zatrudnionym na umowę o pracę lub świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia albo agencyjnej i osiągać kwotę minimalnego wynagrodzenia, tak by odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek przysługuje też osobom, które prowadziły działalność gospodarczą i przez minimum rok w ostatnich 18 miesiącach, opłacały składki społeczne od podstawy wymiaru składek wynoszącej co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że każdy, kto płacił standardowe składki, mógłby skorzystać z takiej pomocy.

Ważnym czynnikiem, który uprawnia do otrzymywania zasiłku, jest to w jaki sposób bezrobotny pożegna się z byłym pracodawcą lub pracodawcami. Jeżeli ktoś w czasie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem ze swojej strony lub na mocy porozumienia stron, to nie ma szans na zasiłek. Urzędy biorą pod uwagę nie tylko ostatnie miejsce zatrudnienia, ale wszystkie, w których ktoś pracował przez 6 miesięcy poprzedzających rejestrację jako bezrobotny.

Wyjątkiem, kiedy porozumienie stron pozwala na otrzymanie zasiłku, jest wtedy, gdy było ono spowodowane upadłością lub likwidacją pracodawcy. Innym takim powodem może być zmiana miejsca zamieszkania pracownika.

Bezrobotny otrzyma też zasiłek, jeżeli wypowiedział byłemu pracodawcy umowę bez okresu wypowiedzenia, ale było to spowodowane poważnym naruszeniem obowiązków ze strony firmy.

Jeżeli nie nastąpiły takie szczególne przypadki, to tylko w sytuacji, gdy to firma zwolniła pracownika, może on od pierwszego dnia otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.