Zwrot kosztów okularów pracownika to obowiązek każdego pracodawcy i nie ma od niego ucieczki

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (912)
Zwrot kosztów okularów pracownika to obowiązek każdego pracodawcy i nie ma od niego ucieczki

Zwrot kosztów okularów pracownika to jeden z obowiązków każdego pracodawcy. Wynika nie tylko z ogólnych zasad zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale jest wprost przewidziany w rozporządzeniu ministra pracy. 

Pracodawca, poza oczywistym obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom, ma również inne obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Musi przy tym uwzględniać aktualny poziom wiedzy, a także wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki.

art. 207 § 2 kodeksu pracy – Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. (…)

Ta zasada ma zastosowanie nie tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale wszelkich innych tytułów prawnych. Umowa zlecenie, umowa o dzieło, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Warunkiem jest jednak wykonywanie tej pracy na terenie składu pracy.

Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Zwrot kosztów okularów pracownika

Stworzenie odpowiednich warunków BHP to nie tylko zakup ciężkiej odzieży ochronnej czy dostosowanie stanowisk pracy do rodzaju wykonywanej pracy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dotyczy to również typowej biurowej pracy przed komputerem. Pracownicy, którzy co najmniej połowę dobowego czasu pracy spędzają przed ekranem monitora, mają prawo do profilaktycznej opieki zdrowotnej z tym związanej. Jeżeli badanie wykonane przez lekarza okulistę wykaże potrzebę stosowania okularów przez pracownika, pracodawca ma obowiązek mu je zapewnić. Zwrot kosztów okularów pracownika wynika wprost z rozporządzenia ministra pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zwrot kosztów okularów pracownika może mieć miejsce po przedstawieniu stosownego zaświadczenia i faktury. Rozporządzenie w żaden sposób nie reguluje szczegółów zwrotu kosztów. Pracodawcy mogą sami zorganizować tę kwestię w regulaminie zakładu pracy. Mogą uregulować w nim na przykład to, jak często można występować o zwrot kosztów okularów pracownika.