Przedsiębiorcy muszą pamiętać, by nie przegapić wpisania się do specjalnego rejestru. Jak uzyskać taki wpis?

Firma Dołącz do dyskusji (208)
Przedsiębiorcy muszą pamiętać, by nie przegapić wpisania się do specjalnego rejestru. Jak uzyskać taki wpis?

Ze względu na epidemię koronawirusa przesunięto termin zgłaszania się przedsiębiorców do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Do kiedy trzeba wpisać się do CRBR i jak to zrobić?

Do kiedy wpisać się do CRBR?

Przedsiębiorcy, którzy pamiętają o obowiązku wpisania się do rejestru, mogą zastanawiać się, jakie są aktualne terminy i do kiedy wpisać się do CRBR. Spółki istniejące przed 13 października 2019 r. mają na to czas do 13 lipca 2020 r. – termin wydłużono ze względu na epidemię koronawirusa. Nic się jednak nie zmienia dla nowych spółek. Na wpisanie się do rejestru mają 7 dni od daty wpisania spółki do KRS.

Kto musi wpisać się do CRBR?

Na łamach Bezprawnika tłumaczyliśmy już, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i kto musi się do niego wpisać. Ten obowiązek dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z.o.o., spółek akcyjnych (z wyjątkiem publicznych) i prostych spółek akcyjnych (które będzie można założyć dopiero w przyszłym roku). Do rejestru nie wpisują się natomiast spółki zagraniczne z oddziałami w Polsce.

Do CRBR należy zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki, czyli osoby fizyczne, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują władzę nad spółką. Są to zarówno udziałowcy/akcjonariusze posiadający więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów/akcji w spółce jak i osoby dysponujące więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki. Może się jednak zdarzyć, że określenie beneficjenta rzeczywistego, kierując się wskazanymi kryteriami, nie będzie możliwe. Wtedy należy zgłosić do CRBR osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze. Mogą być to np. członkowie zarządu.

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki – czyli w praktyce zarząd (w spółce kapitałowej) lub wspólnik (w spółce osobowej).

Jakie informacje należy podać i jak dokonać wpisu do CRBR?

Przy dokonywaniu wpisu do CRBR należy podać dane spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS i NIP) oraz dane beneficjenta rzeczywistego (beneficjentów) i osoby reprezentującej spółkę. Należy podać imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału/uprawnienia.

Aby dokonać wpisu do CRBR, należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i wybrać opcję „Utwórz zgłoszenie”. W kolejnym kroku niezbędne jest podanie numeru NIP i formy organizacyjnej spółki. Po uzupełnieniu tych danych osoba dokonująca wpisu musi na kolejnej stronie wpisać datę zgłoszenia. W przypadku nowych spółek chodzi o datę rejestracji w KRS, w przypadku spółek powstałych przed 13 października 2019 r. – data przesłania zgłoszenia do rejestru.

Po wpisaniu daty należy przejść do opcji „Utwórz nowe zgłoszenie”. W kolejnej części konieczne będzie podanie wcześniej wspomnianych danych. Osoba dokonująca wpisu musi pamiętać, by utworzyć osobny profil („Dodaj beneficjenta/reprezentanta”) dla każdej osoby.

Formularz należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.