Na utrzymanie mieszkania też można dostać dofinansowanie. Pod pewnymi warunkami

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji (1)
Na utrzymanie mieszkania też można dostać dofinansowanie. Pod pewnymi warunkami

Niektórym osobom – mimo, że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę – przysługuje ddofinansowanie do utrzymania mieszkania. Jakie kryteria trzeba spełniać, by ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w 2022 r.?

Dodatek mieszkaniowy w 2022 r.: jakie kryteria trzeba spełniać?

Aby móc utrzymać dodatek mieszkaniowy w 2022 r. (czyli de facto – dofinansowanie do utrzymania mieszkania) należy spełniać łącznie kilka warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

Wbrew pozorom, nie chodzi wyłącznie o prawo własności. Dodatek może przysługiwać również najemcom i podnajemcom, osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a także innym osobom mającym tytuł prawny do danego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. Co ciekawe, o dodatek mieszkaniowy w 2022 r. mogą ubiegać się też osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Kolejny warunek dotyczy dochodu. O dodatek mieszkaniowy można wnioskować, o ile dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego limitu. Aby sprawdzić, czy spełnia się kryterium dochodowe, należy uwzględnić średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Następnie konieczne jest sprawdzenie, ile w dniu złożeniu wniosku wynosi obowiązująca kwota najniższej emerytury. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego pełny dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, o ile średni miesięczny dochód nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego – gdy nie przekracza 125 proc. Co istotne, gdy średni dochód jest wyższy od limitu, a kwota nadwyżki nie przekracza kwoty dodatku, to należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Istotna jest też powierzchnia lokalu

Co ciekawe, nawet jeśli ktoś spełnia kryterium dochodowe i ma tytuł prawny do lokalu, nadal może nie otrzymać dodatku. Chodzi o sytuacje, gdy lokal mieszkalny przekracza określoną w przepisach powierzchnię. Dodatek można otrzymać, jeśli powierzchnia nie przekracza normatywnej powierzchni o 30 proc. lub o 50 proc., ale pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc. Dla jednej osoby mieszkającej w lokalu normatywna powierzchnia wynosi 35 mkw.; maksymalna pozwalająca na przyznanie dodatku (ale jedynie na powierzchnię normatywną) wynosi 45,5 mkw. Przy dwuosobowym gospodarstwie normatywna powierzchnia to 40 mkw., a maksymalna – 52 mkw. Przy trzyosobowym – odpowiednio 45 mkw. i 58,5 mkw. itd.

Wysokość dodatku mieszkaniowego: od czego zależy?

Jeśli ktoś spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, składając odpowiedni wniosek do urzędu gminy/miasta i załączając dokumenty potwierdzające konkretne dane. Wysokość dodatku, jaką można otrzymać, nie jest jednakowa dla wszystkich. Urzędnicy wyliczają kwotę dodatku, biorąc pod uwagę dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie, wysokość opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie domu lub mieszkania, a także inne elementy – na przykład stawki za wynajem lokali gminnych. Z tego względu tak istotne jest, by do wniosku załączyć wszystkie potrzebne dokumenty, czyli m.in. deklaracje o dochodach, dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową, rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy czy dokumenty potwierdzające wysokość innych wydatków w związku z zajmowaniem mieszkania oraz potwierdzenie o płatności za czynsz.