Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy – co warto wiedzieć?

Biznes Firma dołącz do dyskusji (196) 07.05.2019
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy – co warto wiedzieć?

Katarzyna Pietruszewska

Dobry pomysł na biznes to połowa sukcesu. Poza nim musimy jeszcze mieć na rozruch nowego przedsięwzięcia odpowiednią ilość środków finansowych.  Jest kilka możliwości dofinansowania startu działalności. Jedną z nich jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ustawy o promocji i zatrudnieniu i instytucjach na rynku pracy.

Zgodnie z ustawą Starosta pod pewnymi warunkami przyznaje jednorazowo dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy:

 • bezrobotnemu lub
 • poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7.

Środki mogą być przeznaczone także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości określonej w umowie, jednakże kwota nie może przekraczać  6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznawane środki są bezzwrotne i  tylko na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W zależności od PUP otrzymamy różne kwoty dofinansowania. Przeciętne dofinansowanie wynosi około 20 tys. zł.

Czy każdy może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności są jedną z form walki z bezrobociem, a otrzyma je osoba, która jest:

 • Zarejestrowana jako bezrobotna.
 • Opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy, nie podejmująca innej pracy zarobkowej.
 • Absolwentem integracji społecznej, nie zgłosiła zawieszenia wykonywania działalności do ewidencji działalności gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Szczegółowe warunki otrzymania dofinansowania znajdziemy w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku, który powinien zawierać m.in.

 • Dane dotyczące wnioskodawcy tj. imię i nazwisko; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany.
 • Kwotę wnioskowanego dofinansowania.
 • Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • Szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
 • Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

Wniosek to nie wszystko. Razem z nim musimy złożyć:

 • Dokumenty, które poświadczają status bezrobotnego, poza tym kopie uzyskanych dyplomów i certyfikatów, przebytych kursów.
 • Biznesplan (konieczność złożenia określa PUP, jednak warto go dołączyć, ponieważ zwiększamy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku). W dokumencie opisujemy swoje doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności, dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, charakterystykę rynku, 4P (produkt, cena, dystrybucja, reklama), analizę SWOT.
 • Dokumenty najmu lub własności lokalu przeznaczonego na  działalność gospodarczą.
 • Na końcu dołączamy listy intencyjne od klientów albo od firm, które podejmą współpracę z wnioskodawcą.

Urząd Pracy rozpatruje wniosek przeważnie w ciągu 30 dni. Nie musimy mieć wkładu własnego, jednak w znacznym stopniu zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.

Na koniec otrzymujemy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności na rachunek bankowy, po zgłoszeniu działalności do CEIDG. Beneficjent w czasie jaki określi urząd pracy wydatkuje otrzymane środki. Rozlicza się z nich z urzędem na podstawie otrzymanych faktur i rachunków.