Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy – co warto wiedzieć?

Biznes Firma Dołącz do dyskusji (196)
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy – co warto wiedzieć?

Dobry pomysł na biznes to połowa sukcesu. Poza nim musimy jeszcze mieć na rozruch nowego przedsięwzięcia odpowiednią ilość środków finansowych.  Jest kilka możliwości dofinansowania startu działalności. Jedną z nich jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ustawy o promocji i zatrudnieniu i instytucjach na rynku pracy.

Zgodnie z ustawą Starosta pod pewnymi warunkami przyznaje jednorazowo dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy:

 • bezrobotnemu lub
 • poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7.

Środki mogą być przeznaczone także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości określonej w umowie, jednakże kwota nie może przekraczać  6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznawane środki są bezzwrotne i  tylko na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W zależności od PUP otrzymamy różne kwoty dofinansowania. Przeciętne dofinansowanie wynosi około 20 tys. zł.

Czy każdy może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności są jedną z form walki z bezrobociem, a otrzyma je osoba, która jest:

 • Zarejestrowana jako bezrobotna.
 • Opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy, nie podejmująca innej pracy zarobkowej.
 • Absolwentem integracji społecznej, nie zgłosiła zawieszenia wykonywania działalności do ewidencji działalności gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Szczegółowe warunki otrzymania dofinansowania znajdziemy w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku, który powinien zawierać m.in.

 • Dane dotyczące wnioskodawcy tj. imię i nazwisko; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL, jeżeli został nadany.
 • Kwotę wnioskowanego dofinansowania.
 • Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • Szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
 • Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

Wniosek to nie wszystko. Razem z nim musimy złożyć:

 • Dokumenty, które poświadczają status bezrobotnego, poza tym kopie uzyskanych dyplomów i certyfikatów, przebytych kursów.
 • Biznesplan (konieczność złożenia określa PUP, jednak warto go dołączyć, ponieważ zwiększamy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku). W dokumencie opisujemy swoje doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności, dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, charakterystykę rynku, 4P (produkt, cena, dystrybucja, reklama), analizę SWOT.
 • Dokumenty najmu lub własności lokalu przeznaczonego na  działalność gospodarczą.
 • Na końcu dołączamy listy intencyjne od klientów albo od firm, które podejmą współpracę z wnioskodawcą.

Urząd Pracy rozpatruje wniosek przeważnie w ciągu 30 dni. Nie musimy mieć wkładu własnego, jednak w znacznym stopniu zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.

Na koniec otrzymujemy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności na rachunek bankowy, po zgłoszeniu działalności do CEIDG. Beneficjent w czasie jaki określi urząd pracy wydatkuje otrzymane środki. Rozlicza się z nich z urzędem na podstawie otrzymanych faktur i rachunków.