Elektroniczny rejestr sprawców. Zbigniew Ziobro na tropie drobnych złodziejaszków

Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (333)
Elektroniczny rejestr sprawców. Zbigniew Ziobro na tropie drobnych złodziejaszków

Dzień bez zapowiedzi wprowadzenia zmian w prawie karnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości uważam za dzień stracony. Jednym z najnowszych pomysłów Zbigniewa Ziobry jest walka z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. 

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości obecne przepisy prawa nie są wystarczające w skutecznej walce z drobnymi przestępcami.  MS uważa, że nawet jeśli zostaną schwytani, nie spotyka ich adekwatna kara, która skutecznie odstraszałaby ich od ponownych kradzieży. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów prawa.

Stała granica przestępstwa

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim komunikacie projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi co najwyżej kara 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś granicę między wykroczeniem a przestępstwem wyznacza wartość szkody, która wynosi jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 500 zł.

Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota która decydowała o tym, czy kradzież jest wykroczeniem lub przestępstwem. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem. W ocenie resortu sprawiedliwości taka sytuacja sprawiała też, że sprawcy kradzieży rzeczy o wartości niewiele przekraczającej ustawowy próg przewlekali postępowania, by z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo samoistnie przeistoczyło się w wykroczenie.

Elektroniczny rejestr sprawców

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości ułatwieniem dla popełnienia drobnych przestępstw kradzieży czy zniszczenia mienia, jest też niedostateczny obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących sprawców takich czynów (m.in. niewielkich pojedynczo kradzieży). Stąd w projekcie przewiduje się również utworzenie rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr służyć będzie Policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni „zawodowi” złodzieje, popełniający „drobne” kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Dobra rada dla przyszłych złodziei! Zanim ukradniesz jakąś rzecz, sprawdź ile ona kosztuje! Wystarczy 401 zł abyś otrzymał surowszą karę!