Jak prawidłowo obliczyć spadek obrotów, żeby dostać pieniądze z tarczy antykryzysowej?

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (709)
Jak prawidłowo obliczyć spadek obrotów, żeby dostać pieniądze z tarczy antykryzysowej?

Wielu przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z pieniędzy z tarczy antykryzysowej zastanawia się jak obliczyć spadek obrotów, by wiedzieć o jakie świadczenia mogą się ubiegać.

Tarcza antykryzysowa przewiduje kilka form pomocy, których wysokość uzależniona jest od spadku obrotów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tej pomocy mogą otrzymać od 1300 do 2340 zł miesięcznie. Kolejnym instrumentem skierowanym do przedsiębiorców jest dofinansowanie pensji pracowników. Niestety przepisy nie zawierają konkretnych definicji obrotów oraz ich spadku.

Jak obliczyć spadek obrotów – okres porównawczy

Zgodnie z przepisami przez spadek obrotów ustawodawca rozumie spadek wartości sprzedanych towarów. W definicji mieści się zarówno spadek ilościowy jak i wartościowy. Jako przykład do omówienia warunków spadku obrotu przywołam dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wymaga, by przedsiębiorcy wykazali, że w ciągu dwóch miesięcy w okresie od 1 stycznia do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, ich obroty spadły w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Jeżeli są to pełne miesiące, to przyjmujemy do obliczeń miesiące kalendarzowe. W przypadku, gdy wskazany okres zaczyna się w trakcie miesiąca, to w takiej sytuacji za miesiąc przyjmuje się kolejne 30 dni kalendarzowych. Jeżeli przedsiębiorca wskazał, że okres, w którym spadły jego obroty to okres od 3 stycznia do 2 marca 2020 r., to do porównania przyjmuje się te same 60 dni w roku 2019 r. Czyli okres od 3 stycznia 2019 r. do 2 marca 2019 r.

Jak obliczyć spadek obrotów – zagadnienia finansowe

Nigdzie nie znajdziemy definicji obrotu na potrzeby tarczy antykryzysowej. Nie ma jej także w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Najlepiej stosować nieoficjalną definicję z ustawy o rachunkowości, w której znajdziemy taki zapis:

przychody i zyski – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli

Jest ona najbardziej adekwatna do zapisów tarczy antykryzysowej. Do obrotu nie doliczymy sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzedaży incydentalnej. Obrót w tym ujęciu będzie bezpośrednio związany z działalnością operacyjną przedsiębiorcy. Przy ustalaniu obrotu warto skorzystać z części A Rachunku Zysków i Strat oraz ewidencji obrotów kont.

Jak obliczyć spadek obrotów w ujęciu ilościowym?

Ustawodawca oprócz spadku obrotów w ujęciu wartościowym przewidział jeszcze ujęcie ilościowe. Pozwala ono bazować na ilości sprzedanych towarów i usług. Doskonale będzie to widoczne na działalnościach łączonych. Wyobraźmy sobie kosmetyczkę, która oprócz wykonywania samych usług kosmetycznych prowadziła sprzedaż artykułów do pielęgnacji. O ile sprzedaż towarów może nadal z powodzeniem prowadzić w internecie, to w wyniku ograniczeń w działalności gospodarczej, ilość usług przez nią wykonywanych spadła do zera. Dzięki temu również będzie uprawniona do otrzymania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Oczywiście obrót nie jest najlepsza miarą kondycji przedsiębiorstwa ale niestety musi nam wystarczyć. Ustawodawca nie przewiduje na razie żadnych zmian w tym zakresie.