Można już składać wnioski o 300 plus na dzieci uczące się drogą tradycyjną. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Rodzina Dołącz do dyskusji (254)
Można już składać wnioski o 300 plus na dzieci uczące się drogą tradycyjną. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Od 1 lipca wnioski o 300 plus na dzieci uczące się można było składać tylko przez Internet. Z dniem 1 sierpnia pojawiła się możliwość składania wniosków również w formie papierowej. Czym jest program 300 plus, komu przysługuje świadczenie, gdzie składać wnioski i kiedy dojdą przelewy? Jak złożyć wniosek o 300 plus?

„Dobry start”

Program „Dobry start” to inicjatywa, dzięki której każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum bądź średniej otrzyma jednorazowo 300 zł świadczenia „na start”. Pieniądze należą się dzieciom między 7 a 20 r.ż. Warunkiem otrzymania 300 plus dla dzieci, które ukończyły 18 lat jest nauka w szkole średniej. W przypadku niepełnosprawnych dzieci uczących się w domu, świadczenie przysługuje im do ukończenia 24 r.ż.

Jakie należy spełniać warunki by otrzymać świadczenie 300 plus na dzieci uczące się?

Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie przysługuje rodzicom każdego dziecka uczącego się, będącego w przedziale wiekowym 7-20 lat. Świadczenie ma charakter jednorazowy i przyznawane będzie każdego roku przed rozpoczęciem szkoły. Nie ma dodatkowych wymagań formalnych oraz kryteriów dochodowych, a przyznanie świadczenia nie jest związane w wydaniem decyzji administracyjnej. W związku z tym o przyznaniu środków na dziecko uczące się rodzice są zawiadamiani poprzez e-mail.

W przypadku dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych, wnioski będzie można składać tylko drogą tradycyjną, w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Jak złożyć wniosek o 300 plus?Wniosek o przyznanie świadczenia 300 plus na dzieci uczące się, od 1 sierpnia można składać już drogą tradycyjną, w urzędzie miasta, gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Większa część zainteresowanych skorzysta jednak z pewnością z możliwości złożenia wniosku online.

Wnioski w formie elektronicznej można składać na portalu empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną. Dużym ułatwieniem jest druga możliwość, która wymaga od użytkownika jedynie posiadania profilu zaufanego w swoim banku. W przypadku, gdy nasz profil zaufany znajduje się w innej instytucji, można go łatwo i bezpiecznie przekierować na stronę banku i złożyć wniosek. Instrukcja krok po kroku znajduje się w zakładkach właściwych banków. W tej chwili możliwość złożenia wniosku o świadczenie 300 plus na każde dziecko uczące się umożliwia 13 banków:

PKO Bank Polski

Bank Pekao SA

mBank

ING Bank Śląski

Alior Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Bank Pocztowy SA

Credit Agricole

Bank Millennium

Getin Bank

Nest Bank

Banki Spółdzielcze SGB

Bank BPS SA

Bank Zachodni WBK włączył się, natomiast, w akcję informacyjną i zachęca swoich klientów do składania wniosków w programie „Dobry start” online, za pośrednictwem profilu zaufanego.

Wniosek na portalu Emp@tia

Na portalu Emp@tia ( https://empatia.mrpips.gov.pl/) złożymy nie tylko wniosek o świadczenie 300 plus. Platforma udostępnia możliwość złożenia wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Tu również złożymy wniosek o świadczenie 500 plus. Wystarczy skorzystać z intuicyjnego kreatora. Aby złożyć wniosek na portalu Emp@tia, należy najpierw założyć konto z użyciem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego certyfikatu.

Po założeniu konta wystarczy się zalogować i wybrać zakładkę „Dobry start”. Dane, które będą niezbędne do wypełnienia wniosku, to przede wszystkim adres e-mail oraz podstawowe informacje o dziecku. We wniosku wpisujemy dane osobowe dziecka, numer PESEL, adres szkoły, do której będzie uczęszczało od września, a także numer konta, na który ma wpłynąć 300 zł.

Przy wypełnianiu wniosku online należy pamiętać by wybrać właściwą instytucję, w której zostanie złożony. Instytucja ta musi być właściwa dla adresu zamieszkania, a nie zameldowania. Po wypełnieniu wniosku tworzymy wirtualny dokument, który następnie odnajdziemy w zakładce „dokumenty robocze”. Ostatnim krokiem jest wysłanie utworzonego dokumentu „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”. Jako informację zwrotną powinniśmy otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru na skrzynce e-mail. Potwierdzenie przyznania świadczenia zostanie wysłane na podany we wniosku e-mail. Natomiast odmowa – w skrzynce pocztowej na portalu Emp@tia. Jego odebranie wiąże się z kliknięciem belki „podpisz odbiór”.

Wszelkie wątpliwości urząd rozpatruje drogą elektroniczną, warto więc sprawdzać skrzynkę.

Wyłudzenia 300 plus

W przypadku, kiedy rodzic bądź opiekun dziecka złożył nieprawdziwe oświadczenie lub posługiwał się fałszywymi dokumentami, umożliwiającymi mu otrzymanie świadczenia „Dobry start”, będzie ono podlegało zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, w której rodzic bądź opiekun prawny pobiera świadczenie nie sprawując rzeczywistej opieki nad dzieckiem. Podobnie w przypadku wypłaty świadczenia osobom innym niż uprawnione, z przyczyn niezależnych od organu, który je przyznał.

Bezpodstawna wypłata świadczenia 300 plus na dzieci uczące się skutkuje egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi, wysokości 7 proc. w skali rocznej. Należności te przedawniają się wraz z upływem 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Wnioski o wypłatę świadczenia 300 plus na dzieci uczące się należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada. Po upływie tego terminu prawo do uzyskania świadczenia w danym roku przepada. Wypłaty świadczeń złożonych w lipcu i sierpniu można spodziewać się najpóźniej do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych później gmina ma 2 miesiące.

Każdego roku program „Dobry start” będzie kosztował podatników 1,4 mld zł. Środki nie będą rozliczane, więc o ich przeznaczeniu zadecydują rodzice. Jaki będzie rezultat wypłaty środków na wyprawkę dla dziecka – okaże się wkrótce. Tymczasem dają się odczuć pierwsze skutki wypłaty 500 plus (efekt 500 plus).