Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Codzienne dołącz do dyskusji (88) 09.05.2016
Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Cezary Adamczyk

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia? Już wyjaśniamy!

W toku postępowania egzekucyjnego komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, ale w ograniczonym przepisami kodeksu pracy zakresie. Ustawodawca chroni wynagrodzenie pracownika, gdyż stanowi ono  zazwyczaj jego podstawowe źródło utrzymania. Do zleceniobiorcy nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, czy jednak komornik może zabrać mu całe wynagrodzenie?

Czy komornik może zająć  wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Odpowiadając na pytanie, należy wskazać, że… to zależy. Od czego? Od tego czy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania.

Takie dość zawiłe sformułowanie zawiera art.  833 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego. Przekładając powyższe na nieco prostszy język, należy wskazać, że celem przepisu jest to by świadczenie, które w swej istocie zbliżone jest do wynagrodzenia za pracę, czyli wypłacane jest stale w sposób powtarzający się i podobnie jak wynagrodzenie za pracę stanowi główne źródło utrzymania, podlegało takiej samej ochronie jak wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie bowiem z w/w przepisem, egzekucja do takiego wynagrodzenia podlega takim samym ograniczeniom, jak egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Ochrona ta nie dotyczy tylko umowy zlecenia (czyli dla purystów prawa – umowy o świadczenie usług), ale wszystkich umów cywilnoprawnych (jak np. umowy najmu).

Zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia czy świadczenie to ma charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia cel w postaci zapewnienia utrzymania. Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu (tak w szczególności wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13.2.2014 r. I ACA 1057/13).

Dłużnik podlega więc pewnej ochronie i to nawet jeśli nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.