Kupno kradzionego samochodu. I co dalej?

Gorące tematy Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (11)
Kupno kradzionego samochodu. I co dalej?

Niniejszy post nie będzie oczywiście poradnikiem dla osób, które celowo kupują kradzione samochody, czyli tzw. paserów. Bywa jednak, że zakupimy kradziony samochód i w pewnym momencie, gdy policjanci  pukają do naszych drzwi zabierając wymarzone auto… mamy problem. Jak się przedstawia nasza sytuacja prawna w takim przypadku?

Przede wszystkim należy wskazać, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem nas, jeżeli samochód stanowi własność osoby trzeciej.

Kupno kradzionego samochodu a prawo

Należy podkreślić, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (gdyż do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej) od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedzieliśmy się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Przepisy regulujące wymienioną kwestię znajdują się w art. od 556 do 581 Kodeksu cywilnego, w szczególności zgodnie z:

Art. 574
§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575
Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Warto wskazać, że pojawił się pogląd prawny, że uprawnienia z tytułu rękojmi nie przysługują działającemu w dobrej wierze kupującemu w sytuacjach określonych w przepisach art. 169 i 170 kodeksu cywilnego (tak S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1288).

I tu pojawia się bardzo ciekawa kwestia, gdyż być może jednak jesteśmy właścicielem samochodu. Jeżeli bowiem kupiliśmy samochód (który niewątpliwie jest rzeczą ruchomą) i został nam on wydany, możemy uzyskać jego własność z chwilą objęcia go w posiadanie, chyba że działamy w złej wierze. Zła wiara występuje np. wtedy, gdy wiemy albo możemy się domyślać, że samochód był skradziony.

Z tym, że bardzo ważną kwestią jest to, że staniemy się właścicielem samochodu nie wcześniej niż po upływie 3 lat od skradzenia auta. Taka trochę loteria, ale cóż dura lex sed lex.

Rzeczą natomiast, którą powinniśmy zrobić jak najszybciej – choćby z ostrożności – jest zgłoszenie wady prawnej sprzedawcy. Zazwyczaj też, najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze odstąpienie od umowy, a następnie żądać zwrotu uiszczonej ceny.

Jeśli masz problemy w przedmiotowym zakresie, a także we wszelkich innych sprawach, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.